closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Rlan

½

den vendrig Pijma tot p=l

Luijtenant aangesteld

resumptie van een k: k: Extrac

gecommitt:s aangesteld omde

maleijse proef predicatie van

d=o steutel te aanhooren.

’tlyk en gevolg van den geweese

coning van Bantam zal met

vrouwe Elisabeth overvaere

Communicatie van een wegge

„loopene

genomineerden Luijtenant van Rijswijk, een militair van die qualiteijt aan ’t Catten

coomende te manqueeren, zoo is op voor dragt van den heer gouverneur tot g’Eerde appra

van Haar Hoog Edelh=s goedgevonden tot p=l Luijtenant aantestellen den vendrig H„

man Pietersz: Pijma van Leuwaarde, die anno 1726: als adelborst in india aangee

nu thans ruijm ses Jaaren den dienst als vendrig tot genoegen. en voorts tot Commandeer

serg:t of provisioneel vendrig ten suppletie van dies plaetse den serg=t gideon Dulais als in„

vaderland den qualiteijt van officier bekleed hebbende.

Geleesen zijnde een kerkelijk Extract Resolutie dat heden dienende tot Commi

„catie dat den Eerw: dominus Adriaen Pieterse Steutel versogt hebbende gecon

„mitteerdens uijt dese vergadering ter aanhooring van zijn Eerste maleijdse, of proef

„dicatie in die taale, is goed gevonde daer toe te versoeken en te Committeeren den coo

„man De villeneuve en ondercoopman Olivier, nevens den secretaris deser verg

„ring tot Rapport, zijnde gem: Extract van volgenden inhoud.

6ie

Extract uijt de ordin: K: K: vergaderinge

gehouden opdensdag den 9:' Meij 1750: telt

„boina aan ’t Casteel victoria.

Aan den wel Edele agtbaere Heer

Meijert Johan van Idsing

gouverneur en Directeur deser Provintie,

benevens.

De verdere Heeren leden van den agtb: raad van Patitie. WelEdele

agtb: Heer en Heeren: wijl op het voorstel; van den E: waarden Domina

steutel, om bij de Eerste geleegentheijd volgens gewoonte gecommitteerdens

moogen Erlangen ter aanhooringe van zijn Eerw: Eerste maleijdsche pras

„katie goedt gevonden is, uijt deze Eerw: K: k: vergaderinge een Extract te

laaten afgaan aan uwel Edele agtb: met verzoek van Een gunstige aff

„batie ’t welk doende v E v /:was geteekend:/ steutel: scriba.

Ter P=o vergadering beslooten zijnde het gevolg van den overledenen geweesena

sulthan van Bantam verdeelt op beijde de scheepen na Batavia te laaten overwan

zoo gaf den heer gouverneur te kennen dat door den Pangerangs en zoons van /:1:

zijn Hoogheijt de novo weder versocht waere dat alle te samen met het lijk p=dd

schip vrouwe Elisabeth mogte overgaen weshalven goed gevonden is haar zulks

accordeeren.

Voorts door den heer gouverneur te kennen gegeven zijnde bij een brief van

hooft:

en 8.

instig

den

Comme

waego

van zi

versoek

hoofde

de gansche

handen

drie overlo

afgesz:

„loopene

„gers

an