closeTerug naar inventaris

Transcriptie

men waar om het selve

„via te rug aangerekent werd

wissel te accepteeren ’t zij of

van wel met 4: p:r C=to agio:

winding op de Lading van

smaer overgelevert.

besluijte staan in margine

ent.

se nevenstaande bevinding in rade gere„

rt zijnde, is verstaan nevenstaande

tricken, arduijn steenen, tromvellen, trom„

en, moole planken, en panne latten zoo

roenlijk te Emploijeeren.

131:

ondekte Erreuren in de soldij boeken deses gouvernement d’ A=o 175 6/7: Competerende, ’t welk

den geweesene en in A=o pass=to na Batavia vertrocken guarni foenboekhouder Wil„

lem Hendrick Reijder ten voldoening incumbeerde, weshalven dies volmagten

alhier daar over aangesprooken, dogh door hun verclaart zijnde zulks bij man„

„quement van penn: niet te kunnen voldoen, is goed gevonden zulks het

Comptoir generaal wreeder te ruch te reekenen op dat des noods op Bata„

via gerecouvreert zoude kunnen werden.

voorts door den heer gouverneur te kenne gegeven zijnde van diverse ver„

zocht te wezen tot het mogen tellen van gelt op wissel na Batavia is,

goed gevonden even als in A=o pass=to het selve te accepteeren tot voldoening van

seven maanden of sub ult=o xber: aanstaande ten zij geneegen mogten

wesen het selve te stellen met 4: pr C=tto agio in gevolge haar hoog Edelh:

ordre van 13: xber 1753:

Laastelijk door den E: oppercoopman van Iongstal overgelevert zijnde de

bevinding op de lading van ’t schip Vosmaer, zoo zijn daar over zoodanige

besluijten genoomen als in margine vandien aangetekent staan.

Bevinding op de uijtgeleeverde Lading

van ’t schip Vosmaer door den schipper Corne„

„lis de Haan, uijtwijsens 's Rapport van

Expresse gecommitteerdens den ondercoopman

Petrus Wernher, en boekhouder Geerlof Wilt„

„schut bij den ontfangst teegens de overgesondene

geteekende factuur waer bij distinctelyk werd

aangehaald het te korte, bedorven en ge„

„brooken bevonden, als.

Tot Batavia gelaaden,

Alhier uijtgeleevert,

Extricken heele . . . p=s 3587:

Extricken.

p=s 4000:

reeden door den voorsz: schipper gegeve

gebrooken.

413:

Len

bij weege van antwoording der neevens

teld. . . . p=s 4000:

en ommestaande minderheeden teweeten

geen

deese sijn seer bros en konnen bij na ver„

werking verdragen schoon daar mee„

„de met alle voorsigtigheijt hebbe gehandelt

om zoo veel mogelijk ’t breekenvoort te

koomen, invoegen daar van ook veele be„

„schadigde op Batavia heb moeten ont„

fangen.

verte

is

r

ben

rie

aeij

ru„

heijt

rieu„

nuw

en

k

cht:

voor

te

kons

Jn

zijn

1