closeTerug naar inventaris

Transcriptie

139:

hatuwe den parring, als ten uijtdaging ten oorlogh te toonen en voorts /:om korts te

zijn /:meede op den 4.' October Iongstl: /. en dus maar zoo weijnige dagen voor mijne reeds

aldaar bekende voorgenomen overkomst ./. niet alleen, zonder eenigen voorkennis, maer

zelfs met misleijding van den aldaar zijnde zergeant posthouder, in comp: van

een parthije alphoeneesen van horaele, nae de negorij hatiling te trekken. En den 7:' met

drie hoofden van een aldaar vermoorde moeder met twee haerer kinderen, weder te

ruch komende, deselve voor den poste opstrand te werpen: door ’t zand te schoppen.

daar om heen te dansen: en met sulke afschuwelijke spectaculen groote vrugdes

te bedrijven, die eijndelijk zoo verre tot alle brooddronkentheden oversloegen, dat ’t

voorm: schuijm van horale, assurant genoeg is geweest, om den posthouder /: zulks

willende voorkomen ./. in zijn huijs te bezetten, en voor en al eer hebben willen scheijden

een geschenkje van eenige neusdoeken etc: aftedwingen, nae welks door die van Zawaaij„

met hunne negories Corre Corre, eerst den 9:' nae hun nest te rugh gebragt, en die voormel„

te drie hoofden noe derwaards mede genomen zijn, Indiervoegen alles omstandigh bij

dag register vermeld is; om welks dan zoo veel mogelijk tot eenigen satiffactie

te redresseeren, en teffens met sComp:s honneur ook tegelijk, de beledigde te ge„

„moete te komen, met advijs van den hogij raad verstaan heb, den tegenswoor„

„digen radja, den oud radja desselfs vader, den Capitain dier negorij Epi van

daar, en mede eenen Iman Tepattij, priester uijt de negorij hatuwe /: als in ’t gemee„

voor de principale roerwinken van allen dien overust beschuldigt en bevonden

zijnde ./. op te laeten lichten, en voor ’t prefente herwaards te brengen, terwijl tot noe„

„deren dispositie, ’t prointerim gezach aldaar gedemandeert hebbe, aan den daar toe„

zoo weel door orangtourt als gemeene volkeren, voorgedragen, en gewenste oudste en tweede

stem, namens hoelita: provisioneel ten effecte, dat na zulks alle overhoop leg„

„gende parthijen, als die van hatilen: hatoewe: bessie nonialije en Lissabatta,

met die van zamaeij weder vereenigden, en na 's langs wijse de vrindschap sloten,

nae welks tot vollen satisfactie van die van hatilen de hoofden van de in hunne

negorie voorwaerds verm: vermoorde vrouw en twee kinderen, van de alphoureesen van

horaele ./.nae eenige tegensporling ./. door bedrijving van de genaraele verwoesting hun

„nen gansche negorij, heb te rug gekreegen, en aan deselve op hunne baleuw doen over„

„genen in wisseling van twee koppen, die door eerstgem: vroeger tijds, in represai

„le mede van diergelijke moorderijen, van dat Canaille gehaald waeren, waar

door dan in soo verre die onlusten gestilt zijn, alschoon egter heb goed gevonden ’t

quarnisoentie.