closeTerug naar inventaris

Transcriptie

guarnisoentje tot Samaij, bij vertrek met 6: koppen boven ’t ord=e getal te sterken, om

daar door zoo mogelijk, ’t fermenteeren en weder opborrelen, van alle quade humeuren

onder al ditt schuim voortekoomen;

Den 27: October met den vloot hotte passeerende, heb ik van den orangkaijo vernomen

dat ’t bericht van den steurmaen Holst omtrent zijne op Jongste kruijstogt ontmoete

rencontre met vier papoese vaartuijgen tot verlies van een van zijn volk. schuijt.

En eenige ammonitie, in waerheijt bestaende waere, dogh niet, sonder dien steurman

van lichvaardigheijt in die attacque te beschuldigen, en dat volkie, als tegens woon

dig geruste handelaars langs den wal, met slaven, toutombes, toudongs en dien

gelijke snuijsterin, introcque van Zagoe, of een stuk lijwaet en andere geper„

„mitteerde goederen ./. van hier dogh van Banda aangebracht werdende ./. te excusie„

„ren: waarom dan in desen niets te verrigten zijnde, nae recommandatie van althoos

te doene adjude, aan alle met sComp:s pascen vaerende handelaars, en zich met die

swervens niet te zeer op tehouden, van hier door zeijlende.

Den 29: voor de negorije waroe, van eenen orangkaijo siciat verstinge, dat den al„

„daar ingezach geweest zijnde orangkaija malikie, reeds vier Jaeren overleden, aan

hem desselfs zoontje waroe /: als zijnde des overledens susters zoons ./. ten voogtij

aanbevoolen, en meede ’s Comp=s rotting ter hand gestelt hadde; die meede brachte„

en aan twij presenteerde, met 'teffens een briefje, van voorm: thans wederkuijt

„senden Steurman Holst:/: ’t welk denselven bij aanweesen op den 11: Jougtt:

tot mijn adres aan hem had overgegeven ./. waar uijt ontwaerende, dat in den

bocht van lingoea met diverse volkeren, uijt de negorie de nama Rarakit/: don

tjakkelillingen als uijtgedagt /. en wederom ten verlies van zijnen Corporae

Hendrik Rijnhart wernik in gereght geweest waere, soo heb ik dan

verder den Cours derwaards doen stellen. En voorm: orangkaijo deser negorie

waroe, p„l den rottang van den afgestorvene op versoek /. ten overkomste

tot bevestiging herwaards ./.gelaeten hebbende, om zijne gedienstigheijt tot alle

verdere informatien, meede genoomen en;

Den 30:' voor Rarakit Killebaart g'arriveert, nae een zeer langwijlige en te

dieuse enqueste, aan den aldaar gezach houdenden orangkaeija Wellemine

meer door halfsterrige agterhoudentheijt en ontkentenis, dan wel onkund

van ’t voorgevallen ./. ontwaard, dat ’t berichte waarheijt, en indier voegen ge„

„passeert waere En voorts in alleen opzichte, /: zoo door den ganschen houding

van