closeTerug naar inventaris

Transcriptie

147.

deselve ./. zoo als zegden smanger zijnde geweest / nae verloop van weijnige daagen

daar van misvallen gekreegen zouden hebben, doch op welk alles, den radja

zijne Excuisen, en geen mindere beschuldigingen, aen zijne partijen ./. zoo omtrent in

obedientie, als negligente excutien in al ’t hun g’ordonneert werdende, en dier„

gelijke /. weder wiste intebrengen; schoon egter ’t aanstucken slaen, van den bij zij„

nen aanstelling ontvangen rottang ’t kopen van een anderen; en ’t voorm:

tractement aan twee vrouwen /. zoo als zegde over naelatigheijt in ’t schoon

houden van ’t plein voor den baleuw. /: onder excues van haere swangerheijt niets ge„

weeten, noch aan hem niets gezeght te hebben / niet ontkende, terwijl opgem:

orangtouas en alle bijstanders, nae verder eenige wederzijdse debatten en ver„

„wijtingen hunne klaghten beslooten, met versoek dat voor alle diergelijke behan„

„delingen geprotegeert en gesecureert mogten werden ’t welk billijk en nood„

sackelijk zijnde, mij heeft doen resolveeren, om voorm: radja dien rottang afte Eijsen,

en denselven aan zijn vader, den met honneur ontslaegen oud radja, ten eener ter be„

„waring, en ten anderen tot ’t weder aanwaerden van zijn geresigneerd gezach, tot

naederen dispositie deser vergadering, weder ter hand te stellen, vermits alle

klagende te samen betuijgden, dat zich bij dies Regering ten allen genoegen

in onderlingen goede eenigheijt en ruste bevonden hadden; en dit mij ’t gereedste

en beste middel scheen, bij provisie den verderen verloop van onlusten te stut„

ten, en om dien radja dus op de Civielste wijl tot eenigh noedenken, en redelij„

„ker gedrach omtrent zijne mede regenten en volkeren aantelijden,

Den 10:' op Haroeko g’arriveert, en door den radja in regenten dier negorie /: alweder

geoppent en te berde gebracht zijnde, de differenten waar in met die van Oma

omtrent den scheijding hunner lemieten, of wel /:zoo als men noe mijne gedag

„ten liever, zoude mogen zeggen ./. diverse gemengde nagul plantagien, in

verscheijde doessons waar van den grond :/. tot ’t ternitoir van eerstgem: negerie

gehoorende /. A„o 1728: aan diverse ingeseetenen van oma pracario, ten aanplan„

„ting van ’t doenmaals g'ordonneerde getal boomen voor hunne daties/. nae

concessie van beijde partheijen ./. is afgestaan, al in den Jaere 1753: gevallen, en

zoo als vermeenden :/ tot noch /: ten hunne groten prejuditie /: alle onsekertheijt

fluctuerende waeren, met versoek dat daar omtrent, eens voor als decfoir gedis„

„poneert mogten werden: soo heb ik vermeld, VE:s belangende, die different

wel te moogen bedeelen, dat reeds kort na mijn aenkomst ter deser provin„

„tie:

3

Hij

2

ook

Jaar

gen

07

C08

uw

7„