closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Me„

ben geweest, dat geheele spel aan de quaedaerdigheeden van dese of geene toe

te moeten schrijven: gelijk bij omstandige informatie op diverse specialie

/. blijkens daghregister:/. aan die aen brengens en accusateurs eindelijk ook alles

niet alleen zonder fundament; maar holfs valselijken gefingeert bevonde

En dehalven ./. met opzicht op ’t vereijste in dese historie, en om zoo veel mogelijk

alleen aenstoot, ergenis, en quadaerdige prejuditien voor al omtrent de beschul„

„digde, en zoo ’t in ’t eerst scheen bij veelen al vrij ver gesuspecteerde regenten

uijt den weg te ruimen /: dan ook goed gevonden wierde ’t opgem: baleuw„

„tje te doen demolieeren: ’t voors: poppetie met alle de daar bij gevonden

vuijligheeden, door opgem: accusateurs, op dies materialen te doen werpen:

alles door den pattij en regenten in den brand te laeten steken: En voorts om„

„me na zulkx die schelmse aenbrengers nae publicque versogte vergiffenis

en beklaegde hunner misdaet aen hunne regenten, voor een paal, op de baleuw

doorsnegories volkeren, met groene gabbe gabbes voor hun hinderste stren

„gelijk te doen Castigeeren: ’t welk alles dan executie vonde snamiddags;

alles wanneer den in A„o 1756: gedimoveerden radja van Saparoea Adriaan

maijassang, verseld van zijn zoone en eenige negories ingesetenen, mans

en vrouwen, zich bij mij beklaegen quame, over de nominatie van den te„

„genswoordigen radja Pieter Iansz: manoesama als of denselven uijt geen

Saparouas geslagt, maar uijt de negorije tiouw herkomstigh zoude wesen

dogh welken in den rust, en behoorlijken submissie, aan den doenmaliger

ter deser vergadering gevallen dispositie gerecommandeert, dan wel des noot

herw=s gerenvoijeert heb;

Vervolgens noch, zich bij mij vervoegende, vijf orangtouas, en diverse volkeren

uijt de negorie paperoe, met klachten, zoo wel omtrent en zeer onagtjae„

„men, als buijten spoorigen huijshouding, met en omtrent hun en alle pe„

„gories volkeren, door hunnen radja Mattheus pieten pattij messing sodanige

dat somwijlen dese en gene onderwerpen waeren geweest, om miet der

bij hem uijt ’s E Comp:s naem ontvangen rottang, in diervoegen te weden

getracteert en geslaegen, dat dien onlangs aanstuk gesproregen, en de

hem, een ander bij den burger Capitain Coning alhier, gekogt waere; al

ook dat twee vrouwen, op den baleuw door ’t slaan met den plak in de

handen, en op de schouderen, zoo zeer gefactiqueert zoude hebben gehat„ doo

deselve

S: