closeTerug naar inventaris

Transcriptie

149:

dan assolute tusschen beijde negorien stand te doen grijpen: doch die heeft immers niet

willen lucken, en zoo ras zijn daar toe te merken in diverse boomen niet gebrand, en

elders van steene pilaeren opgerecht, of deselve, zijnde op de allenassuranste wijse, door

den een of ander van parthijen : /: die onbekent zijn gebleeven ./. uijtgekapt, en omverre ge„

worpen: terwijl intusschen blijkens gewisselde brieven, speciaal die van 21:

februarij 1756: en volgende nae en van haroeko :/: nae den aaad van ’t presente dis„

„puit ./. beijden bleven klaegen, dat over en weder, den een van den anderen, al„

le overlast en ongelijk lede, waar omtrent de redenen alverder naegemd, voorts

mede heb moeten besluijten dat vermits die van haroeko, door ’t stellen van opgem:

nieuwe lemieten, diverse nagul plantagien quamen te verliesen, en /. tot noch son„

„der eenigen moderatie ten equalitijt in desen ruijling /. weder sagoe doessongs inplaet„

„se te ontfangen. En intusschen /. hangende dit disput ./. de omaneesen, zich van de

vrugten uijt het hun toegevallene reeds bedienende, daar in, door die van Haroe„

ko verhindert wierden: dat zegh ik, bij eerstgem: wel het meeste fundament tot

klagten over reele schadens en bij de laestgem: over turbatie eener goede eenigheijt tus„

sen beijde negories volkeren gevonden wierde Indierwoegen zulks dan ook ter

deser vergadering van 30: Iulij 1756: overwoogen zijnde, heeft doen resolveeren

om vier doessongs in quisti ten principalen, en noe de gemaakte lemitscheijding

thans gelegen in ’t land van Oma, in soo verre de nagul en andere vrucht boomen

daar inne gevonden wenden, de volkenen van Haroeko, toete behooren, nevens de

drie Zagoe doessons agter de negorij van haroeko, en waar van de omanee„

sen pretendeeren iegenaers te zijn, en vermeld staen bij de gereformeerde Caert,

alle door het opperhoofd, ende negories hoofden van haroeko te doen tauxeeren noe

de billijk en rechmatigheijt, en aan den anderen over en weder te doen be„

tolen en overgegeven, om elk binnen zijn gvetscheiding te doen blijven, en dus

6

dispuiten te doen Cesseeren; dogh hoe weijnigh aan dit oogmerk, door een bil„

„lijke roedeling van elk ’t zijne, ten gewesten ruste is voldaan: zal VE:s nevens

mij, als bij erinnering kunnen blijven uijt de Resolutie dato 16:' Aug:s 1758:

bij brieven van 18 d„o van haroeko herwaards: overgekomen, wijl daar bij alleen„

„lijk goed gevonden zijnde, als dat de twee inquestij zijne hoofden van ha„

roeko en Oma reciproquelijk aan elkander zouden moeten betalen, een

Somma van twee hondert rd„s en die penn: door haar bij de hoofden aan Eeen ien

„der hunner volkeren, die de gepretendeerde zoo nagul als zagoe boomen:/.

op

11

n

ten

rs

wij

om

ook

staan

ge

tot

Cov

uuww

2