closeTerug naar inventaris

Transcriptie

./.op wedersijds territoir staende ./. toebehooren, weder uijtgekeert wanneer als van

voortaen dese beijde dorpelingen geen deminste pretensie op malkanderen

wederzijtse lemitscheijding zouden of mogen formeeren, maar ieder binnen de pr

len van zijn district het vrugtgebruijk zijner boomen en plantdgien paisia

genieten zoude. En tegens welk dat bestuijt /. als vermeld wert:/: dbe

„de hoofden van Oma en haroeko niets hadden in te brengen en dus /: noe

Conclusie /. daar mede voorgenoegd scheenen. Immers niets heeft te n

ge gebracht, dan dat maar 10: daegen na dato, bij brieven van 30: aug„s

vernomen wierde ./. dat de haroekoneesen ./. dus om soo te spreeken dua„

„tons zullende ontfangen en deselve aan ropijen weder uijtgeven en d

halven hunne gesustineert werdende groote schade daar meede niet gel

lanceerd windende ./ met hunne parthijen, de omaneesen, in nieuwe

beijtelijkheeden waeren gevallen, tot soo verre, dat, een van laatgon

deerlijk geslaegen en mishandelt zijnde, dies gesuspecteerde da„

„ders dan herwaerds zyn gesonden; En alhoewel dientweegens ook

gecorrigeert, egter zulks dese dispuiten ten principalen niet heeft

kunnen besliffen; En dus dat gehelijk dese affaire, genoegsoem noch

even deselfde staat en zorgelijke omstandigheeden gebleeven is, als in den

Iaere 1753: ’t eerst is koomen opteboraelen; weshalven ik dan alles in

zijn omstande overweegende, en zoo als mij verbeelde penetreerend

dat.

alles thans roulleert over den eigendom van boomen /:om van gehee„

1:=

le doussons niet te spreken:

dat dien eijgendom, aan particuliere persoonen behoorende, over en

2=o

weder gepretendeert wert;

3=o dat die lieden posseseurs ./. over en weder ./. althoos gerust, en sor

der stornis, elk van ’t hunne, de vruchten hebben geplukt en ge„

nooten;

tot dat A„o 1753: ’t eerst daar omtrent differenten ontstaen zijn

4:=o

5:=o dat dese differenten, gevolgelijk zijnde ’t intrest van partie„

„liere persoonen, derhalven;

6: = verkeerdelijk tot een negories dispuit getransformeert en:

7:=o door weder zijtse hoofden, in eene te zeer onvoorsichtige protecqie hums

onrustige