closeTerug naar inventaris

Transcriptie

153:

Oma, in dat van haroeko zijn komen te vallen, tot een mede doenmaels

goed gevonden billijke tauxatie, ten vergoeding der schoedens van een en ander

Geintresseerdens, ingevalle zulks met goed accoord had kunnen geschieden, en ik

mede wel zoude gedacht hebben ’t beste te weesen; dogh dit heeft noch op mijn

naeder tentamen, noch op tauxatie van alle wederzijds opgegeven boomen, nae

mederatie ter meergem: hongij vergadering, geheelijk aan de kant van haroeko

./.niet tegenstaende ook die van oma zich directe genegen verklaerden, om aan

„van

hun voor ’t als dan te transporteeren, een somma„ 4000 rds uijt te kekken ./. niet

willen lukken, vermits sustineerden dat, dat geld, hun volk maar door

de vinger druijpen om en als dan, den een en onder zich van zijne middelen

ten subsistentie ontzet, ziende, maar verloopen, en eindelijk dus, dan hun

gehele negorie geruineert zoude raeken, met declaratie teffens, dat om die redenen

zelfs voor 3: maal zoo veel ./. of wel in ’t geheel geen geld./. daar toe niet resolvee„

„ren zouden. —.

Derhalven is dan doemsmaels nae ’t geemeene advijs der hongij raadsleden, de

beste concludie geweest, om onaangesien, de gemaakte nieuwe zimiet schij„

ding, elk:/. thans bakende :/. possesseur in den eijgendom van ’t zijne te laeten, on„

„der serieuse bedrijging aan beijde negories hooften, van aansprekelijk te blij„

ven, voor alle gewelt, die den een den ander voortaan, weder over desen mogten

komen aan te doen, en dat alle diergelijke oproerige volkeren, als verstoorders

der goeden ruste, nae Exigentie van saken, swaerlijk gestraft zullen wer„

„den, waar omtrent beijde den radja en regenten van haroeko, als den pattij

van Oma, mij alle goede attentie en toezicht versekert hebben, en voorts om

desen bij provisie wat aantedringen, op ’t goed vinden der vergadering directe ook

3: omaneesen, over een vrij assurante taal tegens den radja van haroeko, staan„

„de vergadering ten defensie van een vals voorgeeven, met lange rottangs ge„

castigeert en gestraft zijn: zoo als ik wil hoopen ten exempel van andere, tot

een bestendigen rust, dogh soo niet, zal ’t mij geen moeite weesen derw:s eens over

te gaan, om als dan naeder de verereijste middelen te beraemen,

Terwijl thans desen besluijten en blijve; /:onderstond:/. Mijn Heeren ./:Lager:/. uw

E: E:=s zeer genegen vrienden dienaar :/:was getekend:/. M: I: V: Idsinga ./. in„

margiene ./. Amboina victoria den 12:' Ianuarij 1758:

op.

9