closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de wettigheijt dier presentien, nuw vervolgens te ontdekken, heb ik die gepreten

deerde eigenaars zoo Haroekoneesen, als omaneesen ieder apartds in vergadering

doen verscheynen: aen hun bewijs van eijgendom omtrent een iegelijk verweten

„sie afgevordert: op alle aengeevens der haroekoneesen, den pattij en regen„

„ten van Oma in presentie van een groot getal ter vergadering binnen ge„

ten omaneesen: En zoo ook weder, den radja en regenten van haroek

met veele van hunne volkeren in contra desen gehoort: En zoo don

vertooning bij sommige van schriftelijken bewijsen: als van andere

door ongerepheerde getuijgen: bevonden, dat in allen desen /.nuw reeds

verse Iaeren getrotteert hebbende oneenigheeden ./. waerlijk geen reele var

schillen, maar alleen strafbare tomeloosheeden, van beijder negories volk

„ren te vinden zijn, wijl nogh de omaneesen de gepretendeerde eigendon

der haroekoneesen, nae die hun opgaeve, noch desen die der Omaneesen

nae de hunne tegenspreeken, en te zaemen komen te betuijgen, dat

„der eenigen stoornis, elk eigenaars, van alle die hunne tegendword

opgegeven werdende boomen, dies vruchten en ruste genooten hebben,

dat A„o 1753:./. als meermalen gezecht ./. daar over de eerste verschillen, allee

maar toevalligh ontstaan zijn, uijt hoofde dat den radja van haroeko,

voldoening van een eijs van Clappus olij ten sComp=s dienste, doermaels

had laeten verbieden, dat niemand in zijn gehught Clappus af zonder

„len, ende Omoneesen onder dat verbod:/. aen de haroekoneesen ./. in den her

A„o 1728:, onder anderen van dese negorie, ten beplanting toegestaen dan

„son waij ijwa vruchten plukkende, daar in, door de boschwagtert

van haroeka verhindert: de parrings afgenomen: En voorts verjaegd

waeren, om dat nae dien volkenen sustenue, dat land tot ’t teruter

van haroeko behoorde, en dierhalven ook aan hunne wacht bevoolen„

re, zonder aantesien dat die vrughten aan die van Ama eigen waere

welk geval vervolgens alle de daar uijt voortgevloeijde onlusten„

„de sleepende, dan heeft te wege gebracht, dat die lemitschijdin

is gemaakt, waar van reeds gesproken heb, en den kaart komt aan

„toonen, ten blijke dat deese en geene dossons van Karoeko, daard

in ’t toegedeelde territoir van Oma, en weder insgelijks eenige:

dma