closeTerug naar inventaris

Transcriptie

161:

„woorde dat, de Inlanders in ’t kloppen van die meel=boomen aldaar traag waa„

„ren, om dat verre bergwaards ophouden schoon ook voor zich wel assureerde

dat boven en behalven zelfs de verlaagde prijs, de vrugtbaarheijt en

swaarte der boomen aldaar, hun andersints, die meerderen moeite wel zoude

kunnen versoeten, weshalven dan zijn wel Ed: agtb: zulks voor gecom„

„municeert houdende, desen posthouder Ernstiglijk recommandeerde

om voor al alle Inlanders, burger, en anderen ten desen districtie ko„

„mende door beleeftheijt, en een vriendelijk onthaal van tijt tot tijt aan

te lokken, en door geen brussche bejegeningen, off ongerieffelijke houdin„

„gen als veeltijds tot smeesters nadeel, wel de oorsaaken van schadens

zijn niemant daar van afteschrikken, nae welks tot aan de omtrent

den poste leggende rivier wandelende, wederom van hier afscheijd

naeme en na boort vertrok alwaar om 9: uuren ’t anker weder gelicht

en Cours gesteld wierde, na den hoek van Cauwa, daar om 11: uur ’t selve

lieten druijpen, en zijn wel Ed: na ’t middagmaal met de Gesaement„

„lijke hongij vrinden na de wal gaande door den orangcaija Fattijreres, en

een parthij zijner onderhoorige alphoereesen in hun gewoone geweer en

monture al ’t jakkelillingende spiegel gerecht houdende op den strant

ontmoet, en voorts in diervoegen opwaards bij geleigd wierde na de

negorij die men thans bevond dat in een tamelijke goede ordre in een zeer

ruijme vruchtbaere vlackte aangelegt, en voor soo verre den huijshou„

„ding aanging in onderlingen goeden ruste waere dogh wat de preesta„

„tie hunner beloften tot ’t kappen vantoutwerken, tegens gewoone betaeling

tot ’'s E: Comp=s dienste betuigde dat sulx tot noch geen werk, voor dit

nog maar twee Iaeren uijt de ruwe boven boschen gekomen, wild volk

scheen te wesen, vermits op de dientwegens door zijn Ed: agtb: gedaane Erine

zich

als nog, al op de zuijvering van ’t land, en den aanlegh van dese hunne nieuwe negorie

quaamen te Excuiseeren, tot naederen tijt en gelegentheijd, waar toe hunne goede beloften

wederom als vorigen Jaars uijtgereckt wierden om welke Enigermaten op de sachste wijswat

aan te dringen aan den bij zijnden manipesen resident Maertens gedemandeert wierde, om„

„me hun al mede op Excuises van onkunde omtrent lengtens, diktens, en prijsen, ’t een en

ander toe te zenden, en bij dese off geene gelegentheijt eens visite te geven met herhaelde re„

„commandatie, zich altoos te wachten geene overlopers uijt Eenige andere negorien onder hun

huijsvesting te geven, ten zij te saamen sich onderworpen souden willen stellen, dat met den

ander den huur en geruste Jnwoning aldaar geheelijk weder soude werden opgesegt, ’t welk

mede als vooren bij repetitien verseekert ende belooft wierde, terwijl intussen onder het dis,

„cours, aan de altjakkelillengende alhoereesen en verdere negorijs volkeren eenige flessen

arak wierden ten besten gegeven, tot hun grooten smaak en uijterlijke dank erkentenis

door een weder geschenk van vrugten, zuijkerriet, en pattatas, ’t welk sijn Ed: agtb:

na boord doende transporteeren, zich om half 4: uur selfs ook weder Embarqueerde en

direct.