closeTerug naar inventaris

Transcriptie

het Nassause gat, tot welk 'smiddaegs omtrent 12: uuren gevordert ook het suballer

hoofd van manipa, den ondercoopm: Robbert Maertensz: p=r orembaaij in de wer

kwam, onder ’t saluit van 7: schooten waer op met drie bedankt, zig aan boord van d’ admin„

corre corre begaff, en zijn wel Ed: agtb: complimenteerende, te gelijk eenige levendige hartebee„

ten en diverse andere rivres en provisien offereerde, met rapport dat alle zaeken in zijn

districten zich rondsom in goeden staat, gewenste Enigheijt, en ruste bevonden, dan een

„lijk op Sawaeij, alwaarde reeds gecommuniceerde onenigheeden, tusschen die negorij, en Hal

„tilen nog al smeulende waeren, en zich als tot grotere verwijdering lieten aansien te

gelijk verhaelende dat op den 10: deser ’t land van Manipa van Eene soo swaare

aardbeving overvallen waere als voor zich noch nooijt ondervonden hadde alhoewel

egter gode dank; geen ongevallen daar door ontstaan waaren. terwijl intusschen

mede den correcorre van Lissabata in de vloote komende ten 1: uuren met moor

weder, en een mooij luchtje den stroom te baete hebbende met den gantschen vloot

zonder eenigh ongeluk ’t Nassause gat passeerden na de P=o Ticus, onderwelks den

zergeant posthouder op Loehoe Matthijs Goedhart mede bij sijn Ed: agtb: aan„

„boord koomende in den avond weder gedepecheert wierde, met ordre om door diver„

„se praauwen met vuiren de passagien door den daar omtrend leggende reeven

en zandplaeten, den vloot aan te wijsen, ’t welk dan geschiet, en 'savonds 9:

uur aldaer ’t anker laetende vallen; sijn Ed: agtb: ten eenigen vermaakt van

„den hongij eens eenige vuur ballen uijt hand mortieren werpende.

'smorgens halff 8: uuren sijn wel Ed: agtb: na de wal gegaan, en op klagten van

Dingsdag den 18:' octob:

den ovemgkaij van Piroe Adolph manupassal tegens de moorse orangkaij van

Bonoa Hitimala, wegens ongelicentieert kappen van 136: Sagoe bomen nevens

nogh diverse houtwerken in zijn aldaer grendsend district vergadering hebbende

doen beleggen, zoo wierden dan na momentelijke samenkomste van den hongijraad

parthijen opgeroepen, die binnen gestaan na debat en Contra debat Elk hun schoonst

desendeerende ten assopiatie aan den tussen spraak van den fiscaal der vloote den E:

Lacaze, den Commandant der militie Harman Pietersz: Pijma, der orangkaij van

Baquala Ioh=s Simauw, en den Pattij van Soelij Pieter De Costa als leden deser

vergadering gerenvoijeert wierden ten Effecte dat kort na dato ’t accoord troffen

dat die van Bonoa, aan die van Piroe rd=s 25: zouden moeten voldoen en

uijtkeeren dese twee in questie leggende hoofden daar door volkomen bevredigt we„

„derom binnen getreeden malkanderen met handgeving over en weder een glaasje

van vriendschap toedronken en ook dese vergadering daar mede in zoo vooa

gescheijden wierde als waar na zijn wel Ed: agtb: den voorm: posthouder

hebbende doen roepen, zich aan denselven informeerde naede rede„

„nen waarom in de sagoe boomen aan die contrij altoos soo weijnig deot

bespeurd wierden, niet teegenstaande selfs ook nu ten tijde dies prijser

zoo zeer vermindert waeren, dat men zoude moete derken, dat voedel

thans zeer gretigh aldaar gezocht zoude werden, ’t welk denselven beant„

„woorde.