closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ordag den.

21:

163:

dronken waar na den heer gouverneur zich wederom strandwaarts begevende, even

als bij aan komst door de negorijs volkeren en regenten vrouwen, tot aan den orem

„baaij, en voorts aan boord geleijdt wierde door de regenten die zijn wel Ed: al„

„met eenige sataga rlanken

staken, pelanonijhout ten kosten van eurge

„daar beschonken sen diverse stucken lijwaat waar mede sulx gerecompenseert

wierde terwijle intusschen de vloot van drink waater versien sijnde, des avonds

7: uuren op zijn weder anker ligte, ten rijsvordering tot 11: uuren als wanneer

de stroom tegen vallende voor de revier van hatoelowela ’t selve met mooij stil

weer weder zetten, ter welker gelegentheijt de corre corve van Hila door die

van Kilang overlopen, sodanig ontramponeerd wierde, dat directe ter neder„

„soek, en er maar pas den tijdt, waaren tot berging van manschappen den ste„

„ven op de wal te zetten, die sich te zamen sonder verlies redden, gelijk

ook dat voor val direct door diverse schooten uijt hand geweeren ontwaard

aan den vlag gecommuniceert en immediaat door wel gem: heer gouverneur

per den ronde orembaaij alle de corre corres hoofden g’ordonneert sijnde hunne

kleine vaartuijgen en volk ten hulp derwaarts te senden de daar in sijnde

goederen geborgen wierden, doch ’t vaartuijg na rapport op,

20: octob: gansch irreparabel sijnde door sijn wel Ed: g'ordonneert ’t selve in den brand

te steeken en de daar op bescheijden geweest zijnde Europeese manschappen op

den correcorre negorij lima te doen overgaan, terwijl den orangkaijo en volke„

„ren van hila op versoek gelicenteert wierden met twee alhier gevonden wer„

„dende Chiampangs van manipa, van dese hun verlooren reijs na hunne negorij

te rug te komen ten dien eijnde, met de benodigde rijst tot levens onderhoud en eenige

botteltjes arak g’adsisteert mede door zijn wel Ed: agtb: ten voorkoming van

alle diergelijken ongevallen in ’t toekomende geformeert en in den vloot rond geson„

„den wierde zodanige Zeijlaas en rang ordre, als waar na een ider sich in ’t zijlen,

scheppen, en ankeren zoude hebben te gedragen, indier voegen dan ook na dies

prucking om 7: uuren anker geligt en rijs gevordert wierde tot 10: uuren wanneer

om tegenstroom ’t zelve op den hoek van Papoea weder lieten lopen, en ’t zij

kavelden tot 'snademiddags 5: uuren wanneer weder zijn van ligten ge„

„daan daar toe ruijm een uur aan boort van sijn E: agtb: besteed wierde

vermits agter een kast kop vast geraakt, niet dan met Ieijns en andere mis„

„delen van forces te huijs te halwen waare, zoo dat den vloot eerst om 6: uu„

ren onder zeijl en aan ’t scheppen geraakte tot 's nagts ruijm 11: uuren

de stroom weder tegen vallende tusschen de hoek van kuhu en die van

Pa=a ’t alweder tot,

'smorgens 5: uuren wanneer de stroom voordeelig de gantsche vloot weder

aan ’t scheppen, en meede met een favorabel windje onder zeijl geraak te,

tot 'savonds 5: uuren wanneer tot ’t hoge land van Zawaaij genaedert den

stroom tegenviel en dierhalven met alle macht geschept moeste werden, on„

„derwelks den orangkaaij van Hatuwe per praauw aan boord quam, met

verhaal.