closeTerug naar inventaris

Transcriptie

verhaal dat de Hatileneesen haar corre corre afgehaald hebbende, om in tijdsale

na gewoonte ./. den vloot te gemoete ./. in zee te steeken, door de Sawaijers daar

in verhindert, en nu ruijm 14: dagen sodanig overvallen waaren, dat drie

der eerstgem: gruelijk vermoordt, en noch drie andere der Jngesetenender

drie negorij sodaniggequest haaden, dat 'er een van deselve kort na dato mede

overleden waaren, in selver voege ook om dese tijd den correcorre van Sawaij

in de vloot quame en egter de admiraals Correcorre aan ’t scheppen bleve„

terwijl al meede insgelijks den sergeant posthoudert Simon Glasemae„

„ker, nevens den Radja en orangkaijo van de negorij Bissie p=r orembaaij sich

aan boord vervoegden van welken eerstgem: /: omtrent ’t reeds gedaane ver„

„haal van den orangkaijo van Hatuwre mede aan syn E: agtb: eenigen infor

„matie gegeven, doch den radja van Sawaij en den orangkaijo van Bessij een

gedurige silentium gehouden hebbende./. kort na dato weder na sijn post gelij„

„centeert wierde en ook 'savonds agt uurde vloot aldaar in stilte anker,

„de tot

Saturdag den 22: octob: wanneer met sons opgang met 11: Cannon schooten uijt den pagger gesalueert

en zulks met 3: beantwoord wierd, na welks ten 8: uuren den heer gouverneur

per de groote orembaaij onder ’t saluit van 9: schooten nade wal gaande, al„

„daar door den manipeese resident Martensz: met aanbod van de sleutels

der fortresse onder 11: canon schooten en met gepresenteerd geweir, zoo wel

van ’t aldaar leggende guarnisoen, als de reeds aan de wal gescheepte 's Comp=s

granadiers gerecipieerd en ontvangen wierde in een daar toe geappropieerde

Baleeuw alwaar intusschen den hongij raad, en alhier zijnde Jnlandse hoof

„den, tot de vergadering latende convoceeren, en deselve versoemeldt dan

ook door sijn wel Ed: g’opend wierde met een gepaste aanspraak 't Eerste

a

tot den radja en regenten van Zawaij, Hatuwe, Bessij en andere hier om

„streeks huijshoudende en voorts mede in ’t gemeen tot de gesamentlijke

leeden deser vergadering so wel ten betuijging aan Eerst gem: van sgnld:

agtb: leetwesen, dat alhier komende moeste vernemen, dat hunne onee„

„nigheeden, onder den anderen zo verre gingen, dat ’t welscheen, off in

plaatse van als vrienden, en gesamentlyke onderdanen van eenen

heer te leven, alleenlijk den toelegh waare, om ’t sy van den eer

of anker kant, een generaelen oorlogh te stigten, en met berecking

tot de leeden des raads, dat hun te samen, bij een had doen komen, omme

naar ondersoek dient wegens sodanige middelen uijt te denken„

als den goeden rust, Eenigheijt, en aller wel vaeren weder herstellen

soude mogen, met communicatie verder, dat egter om de absentie

van den hooft regent van hatileng, en diverse andere in desen be„

„lang hebbende parthijen voor als noch niet vonde daar van directe

desen dach werk te maaken, maar sulks tot na desselvs verwachte„

komste.

Sondag

G