closeTerug naar inventaris

Transcriptie

181:

„missie bedankt te hebben, communiceerde den inhoud van dat Papier, door den stuur„

„man der cruijspantchiallang Fredrik holtst per den orangkaijo van Waroe aan syn

hijn

ent

wel Ed: agtb: toegesondene ’t welk voorwaards reeds vermeld en geinsereert is met

in

verklaring dat van intentie waare, niet van hier te scheijden voor en al eer omtrend

ten

diens inhoud en kennis aande liefhebbers van Tjakkelillingen verseekert waare

en vermits sich dien aangaende tot noch toe vergeefs, bij den thans aan boord sijn„

ig„

„den orangkaijo van Rarakit Killebat geinformeert hadden, ’t sijn Ed: agtb:

a

noodsakelijk dagte dat sijlieden thans de Commissien eens weder op sig

naamen, om van hier ’t hoekje om eens nade negorij De Nama te scheppen, ten

e

einde aldaar zoo mogelijk te verstaan, dat alhier voor als noch wel scheen niet

an„

te willen lukken ’t geen door hun E=s te samen seer gereed en bereijd willig wierde

n

aangenoomen alschoon men nogtans goed vonde nogmaals opgem: orangkaijo van

de

Rarakit, Killebat in vergadering te roepen alwaar denselven dan verschee„

„nen en als vooren weder ’t g’Exteerde voorgehouden, en door syn wel Ed: afge„

vraagt sijnde, wat vaartuijg of wel correcorres zulks zouden sijn geweest,n

roo„

dan wel off van daar uijt die quartieren geene diergelijke vaartuijgen

der

waeren uijtgeloopen, zoo bleve denselven bij repetitie en versekering van

onkunde dientwegens persisteeren, hoe zeer ook sijn Ed: agtb: hem zogte te

t

demonstreeren, dat niets sodanigs zonder hunnekennis koste wesen voorge„

dies

vallen, met hem voornamentlijk als voor te houden, dat dese twee negorijen

deser

zoo digt aan malkanderen grensende, immers den een zoo min als den ander

den

niets in staat waaren, om een visprauw in zee te doen steken sonder dat de

eene sulks niet van den andere zoude te weten komen met andere redenmeer

Eij

die gem: orangkaijo na veel hoestens en omweegen ./. quasce als niet begrij„

koo„

„pende ’t geen hem gevraagt wierd :/: als uijt den hals halden, ’t voorgeeven dat

ees

met die van Nanama al eenige tijdt in vijandschap geweest, en zelfs thans

niet

in oorlog waare met meer andere zeggens die een volslagen halsterrige bedek

„king /. Contrarie ’t in zijn facie door den mede in vergadering geroepen orang

te

ugt

„kaijs en diverse volkeren van waroe gedeclareerd en hem betuijgd werdende/.

te kennen geven en volkoomen deden blijken waarom dan buijten gesonden ook

en

wierd goed gevonden de vier boven verm: corre corres thans weder onder ’t Eerste gesa„

pen

van den ondercoopman en fiscaal der vloote Daniel Lacaze na de meergem: van

negorij De nama aftesenden, ten ondersoek off aldaar ook eenige meerder ligt in dese

nt„

zaak te bekomen dan wel dat den orangkaijo Taeijloen gen=t of iemand van syn nego„

ber„

„rijs volkeren te bepraeten soude wesen bij sijn E: agtb: aan boord te koomen onder recom„

„mandatie dat in alles zulks met alle omsigtigheijd haaden te werk te gaan, zonder

sten

bij provisie eenig blijk van ongenoegen te thoonen, waarmede weder na hunne corre

oond

corres vertrocken opstonds anker ligten, en na nanama schepten alwaar in een

oon

halff uur g’arriveert de Correcorres hoofden van hoetemoerij en Caijbobo sich op ordre

zijn

aan land begaven dog ook kort na dato onverigtiger zaaken weder aan boord quamen,

met.

1