closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Sondag Den 30:

op jnformatie dat alhier in vroeger tijds door de Bandaneese burgers gemaakte put souge„

„sen, denselven dog ontramponeert, gedempt, en met een verkens geraamte daar overge

„legt ook vonden, terwijl intussen den voorm: vuurwerker Progars om 4: uuren /no

„dags weder aan boord komende rapprteerde dat bij aankomst in de negorij waroe, den

„ven in goede ordre met dese en groote nieuwe huijsen opgebouwd, doch geen mensch de

in bevonden hadden, dan alleen een oud man en twee vrouwen, die hem gesegt had

dat alle andere uijt vrees voor Europeesen na ’t bos geweeken waeren, gelijk oe

de overige van ’t alhier aan de wal gegaane geselschap bij te rug komst wisten te

„halen dat den rivier massiwang een stuk weegs opgeschept, breed en diepdagen

„ter denselven van geen goeden smak van water, en aan dies boorden di verse

huijsje gevonden hadden: onder welke alle rapporten 's avonds 6: uur den stra

gekenterd sijnde, de ankers geligt met een frisse N: N: O:t en N: O:t wind zeijl g

„maakt, courss om de Z: O:t na de hoek van Rarakit gesteldt, en aldaa

om halff 12: uur ’t getij weder tegen komende bewesten P=lo akat wede

geset wierden tot,

wanneer op seijn een halff uur voor sons opgang alweder geligt en de courst na

Rarakit geset wierde, van waar de orangkaijo almede niet vernomen werdent

den orembaaij na derwaarts gesonden en den quartiermeester gelast wierd, daar

van de redenen te vragen, dog kort na dato off halff 8: uur met de gantschede

genadert en aldaar anker geset zijnde, soo quame denselven namens Welemin

verseld van den kleinsoon van een voortijds ter dier negorij geweest sijnden om

„kaijo waar van acte verthoonde aan boord, door welke comparitie sijn wel Ed: aff„

dan de gelegentheijt name ten jnformatie omtrend ’t geval, en den ontmoeting

’s E: Comp=s Cruijspantchialling nu circa twee maanden met diverse volke

„ren inde bogt van Singoa gehad hadde waar omtrend in alles sig onkundig

verklaarde denselven dan al verder geadvanceert wierde niet alleen datde

„gelijke onkunde zeer te verwonderen soude wesen, maar ook dat ’t daarw

wel als gepresumeert moeste werden, dat apparente eigen volkeren van da

„rakit soo niet in ’t geheel ten minsten ongetwijffeld onder dien hoop geweest

souden moeten wesen, om de sekere onwaarheijt dat hij orangkaijo onkunde

soude kunnen wesen omtrent ’t vertrek en weder te rug komst van soove

volk uijt den negorij De nama, zoo digt aan de zijne en zelfs in ’t generaal

district van Rarakit gelegen als sijn Ed: agtb: hem betuijgde reeds ten wn

versekert te wesen, dat doenmaals aldaar geweest en die ook deselvde

waaren met wien alles waare voorgevallen, ’t welk egter op hem geen

„druk tot eenigen Elucidatie ofte openhartiger verklaring scheen te hebben

waarom dan sijn Ed: agtb: de hoofden der correcorres Roetemoerij, soelijds

„quala, en Caijbobo, aan boord hebbende laaten ontbieden, deselve en

„fens mede de vergaderde Europeesen Hongij leeden na eerstgem: voor af voor alle

goed overleg en devoiren ter Executie van de hun op Sawaij opgedragene Com„

„missie