closeTerug naar inventaris

Transcriptie

183:

Nanama nu twee maanden geleden met twee correcorren in zee gestooken

heij

daar mede dien oord waaren uijtgeweest en den meergementioneerden ontmoe„

rent

„ting met de volkeren van de pantjalling gehad hadden, inselver voegen mede

in

den voorensgem: van Nanama herwaarts gebragte ijnlander binnen ge

gen

roepen en afgevraagd sijnde off ook iets van desen bewust mochte wesen.

2

betuijgde dat op een en deselve tijdt wanneer gem: twee correcorve in zee

ig„

waaren hij Comparant als schepper off massanaijer ten dienste van den

e

orangkaijo van Waroe geweest waare, en bij die gelegentheijdt ook die

vaartuijgen gesien en gehoort had, dat van Nanama gekomen waaren,

e

welks ten aansien van sijn dienst als schepper den orangkaijo van waroe

an

op afvraege ook confirmeerde,

n

de

Na welks dan al dit geselschap buijten de vergadering gesonden en door syn Edt

agtb: thans weder gedeclareert sijnde, dat vermeende van hier te kunnen

scheijden, voor en al eer dat men tot maintenue van 'sE: Comp=s en ’t

in

amboinasche gesach in dese zoo verre verwilderde en als daar van gehelijk

roo„

vervreemde districten omtrent al ’t voorsz: eenigen satisfactie geno

ider

men zoude hebben, zoo waere 'er niemand die sulks niet met alle

ot

uijterlijke blyken van gaarn daar toe ’t zijne te willen Contribueren

dies

advoueerde en noodsaekelijk vonde en derhalven dan ook unanim gere„

deser

„solveert wierde, om directe en voor ’t eerste met den ganschen vloot van hier

na de nama te verseijlen, die negorij te attaqueren en aldaar den over„

den

„hand hebbende momentelijk aff te branden en in de assche te leggen waar toe

Eij„

bepaaldelijk goed gevonden wierde dat wanneer den vloot zoo na mogelijk aan

koo

de wal geadvanceert en van den admiraals correcorre door ’t geschut eenige

rees

ruijmte tot versekerden landing aan strand gemaakt soude wesen, dat

als dan op ’t slaan der vergadering, de militie onder ’t gesach van den vaan

niet

„drig Sijma en voorts mede 20: massanaijers off gemeene volkeren van

te„

elken correcorve ieder onder sijn hooft voorsien van geweeren en com„

ugt

mings ./. glimbast ./. zich eenparig met hunne kleene vaartuijgen nade

en

wal begeven en tot den geconjungeerde magt soude moeten te samen voe„

pen

„gen, tot die ordre als aan wederskanten van 'sE: Comp=s militie een iege,

„lijks, rang in den vloot waare, Elk tot een veldteekendt voorsien van an

nt„

een strook wit linnen om ’t hooft geslagen waar toe ’t benodigde di„

„rectie verstrekt, daar op de vergadering gescheijden een ieder sich na

ber„

sijne corre corre begaff en de vloot halff 3: uuren anker ligtende nade

sten

nama verseijlde alwaar ./. mits tegenstroom :/. om 5: uur arriveerde

momentelijk ’t voorsz: geresolveerde ter Executie gesteld na gemaakte

oond

ruijmte, op strand de geordonneerde manschappaan de wal geset wijnige oppositie

oon

afte tegenstand, alleen met den quetsing van een gemeene vande negorij cheijt ./. bestaande

zijn,

in ruijm 50: wel gebouwde huijsingen en een groote moorse tempel die meest in steene

borstweringen.

1