closeTerug naar inventaris

Transcriptie

borstweringen opgetrocken :/: in eenige uuren overrompelt en in de asche gelegt wierde ’t

welk bij den orangkaijo van rarakit killebat als daar toe aan boord sijnde gehouden

werdende aangesien met sijn vorig gedrag gansch verschillende concepten baarde, tot

zoo verre dat op een seer submissie wijse om vergeffenis te smeeken quaeme, wanneer

op ’t slaan van appel een ider sig weder na sijn voort vervoegde, wijl door dese en geene

reeds scheene te wesen bij gebracht, dat thans in selver voegen sijne negorij aandeber

soude leggen, waar in apparente te meerder bevreest wierde omdat /:door sijn de

agtb: aan hem sijn valsche berigten en agter houdent gedracht met uijterlijk ong

„noegen werdende voorgehouden:/ teffens ook de vloot hoofden weder vergadert

wierden aan wien onder dank betuijging voor hun aller promptitude in dese Eys

„ditie in overweging gaeve of men thans alhier alles op dese correctie soude laeten bere

„ten, dun wel mede Rarakit Killebat eens diergelijke visite moeten geven ’t wel

bij hem orangkaijo op den buijten galerij der corre corre gehoort zulks eene indruk boe

„de dat op bede in vergadering g’admitteert met alle ontsteltenis sijn Ed: agtb: te

voete vallende nevens die hem versellende negorijs volke nogmaals vergeffene

voor sijn negorij en persoon versogte, ’t welk in omvraege gebragt ook aan hem

verleend wierde onder serieuse bedrijging dat egter diergelijks te verwagten soude hetb

bij aldien omtrent hun tractement aan eenige 's E: Comp=s volkeren, amboineer

vrienden afte onderhoorige maar klagten gehoort mogten werden dan weld

men als thans ./. uijt zijn gehouden gedrag ./. soude moeten besluijten even eene

als aff reeds tot de wilde concepten waaren gevallen van in dese quartieren ge

„de minste subordinantie of trouw aan ’s E: Comp=s gesag meer schuldig te wesen

waar op een wijnig van sijn ontsteltenis bedaert en eens weder ’t woord vattende

zich te beklagen quame over de onseekerheijt waar in reeds van voor veele Jaar

omtrend hunne verpligte submissie en onderdanigheijt ’t sij aande E:s on

off den koning van Tidoor als landheer en oppervorst geweest waeren w

mits den laastgem: hun nog 't Jaarlijks sijne sandelingen tot eenigen ti„

en homagie op ’t dak sond, en sij lieden 'sE:s Comp=s weegen geen teken haade

om hun en andere daar mede afte wijsen met bij gevoegt versoek dat aan

hunne negorij derhalven als aan anderen mede, een rattang met ’s E: Comp=s r

vergund mochte werden, onder belofte zig in alles althoos sodanig te wa

len en te zullen gedraegen dat in geene obsigten eenige klagd

omtrend hem gehoort zoude werden, weshalven sijn Ed: agtb: onder

diverse discourssen omtrende mede ’s Comp=s gesag in Ternaten en

Tidoor goed vond hem met de Jnstantie na Amboina te renvoijeeren

met te zeggen, hem aldaar ook te zullen verwagten denselven met zijnd

vertrekt na sijne negorij te permitteeren waar na de correcorres=

den hun bodemptjes weder gingen op soeken Elk met een providedt

om aan hun volk in voorsz: Expeditie geweest sijnde te werden uijtgedeee

voors om 8: uur 'savonds weder anker geligt en reijs gevordert wad

tot dat,

Maandag: