closeTerug naar inventaris

Transcriptie

191:

Radja en orangtouas deser Negorij nevens meede een alhier ten handel leggende Bando

„se burger Samuel Iacobsz: voorsien van een pasce van 20: 8ber: na Goram en Ceram

aan boord verscheijnende, zoo wierden Eerst gem: door sijn Ed: agtb: in ’t kort eens over de te„

„genswoordige hunne zoo groote onEenigheden met hunne gebeuren die van Hattoemetting

onderhouden en voorts Gedeclareert dat aldaar ter Rhede gekomen waere om ter deser gele„

„gentheijt voor alle die verschillen tot een goeden vreede en vriendschap uijt den weg te rui„

„men en met dat oogmerk hun parthij der Capitain van Hattoemetting ook hadde meede

gebracht, in verwachting dat zij lieden zoowel als door hem reeds getoont en betuijgd wae„

re daar toe hun niet minder gezechgelijk en genegen zouden toonen, wanneer na ’t voor

nemen, zo aanstonds zich na de wal zoude begeeven ten vergadering met den hongij raad,

die momentlijk gefonvoseert en op den trom ook de militie aan strand geset wierde

tot dat om halff 8: uur sijn E: agtb: verseld van den orangkaijs en diverse orangtouas

van Hattoemetting zich mede na derwaards begaff, en aldaar door den voor aff van

boord vertrocken radja en regenten deser negorij op strand ontfangen, en na den balleuw

geleijd wierde alwaar na een voor aff gegan vriendelijk discourse dan vervolgens neder

geseten dese vergadering opende met voor aff de Raadsleden omtrend de nood„

sackelijkheijt van deselver Convocatie uijt hoofde van ’t geen bekent waere kennis

te geeven en voorts zo wel den Radja van Werinama en orangkaijo van Hattoe„

„metting als de orangtours en volkeren van beijde Negorijen in ’t gemeen in

toepasselijke termen ter reguarde van ’t geen in hunne tegenswoordige bloedige on„

d

eeniigheden zoo wel te beklaegen als te verfoeijen waaren aan te spreeken en

te vermanen om tot gemeenen welstand voor al plaatse te geven, aan ’t geen

niet alleen den reden maar tussen hun ook zelfs den natuur uijt hoofde

van hun zoo na verbonden bloet en maagschap weedersijts te Eijsen quame

met versoek dat den een voor, en den anderen na oprechtelijk en ./:als na beloften:/

met een vreedelievende jntentie andwoorden wilde op ’t geen zijn E: agtb: voorne„

„mens waere hun tot een klaar en duijdelijke begrip van den oorspronk aller

hunner tegenswoordige ongevallen te vraegen en voortehouden ’t geen van we„

„ders kanten met alle hertelijkheijt scheen te werden aangenoomen Jnvoegen

dan ook vervolgens door omstandige Jnformatie /:als tot een Generaal Concept:/ te

blijken quame dat nu reeds een Jaar geleden dese en geene hartelijkheeden

tussen de volkeren van dese beijde districten al levendig geworden en voorts broe„

„ijende geweest waeren, uijt hoofde dat doenmaals drie vaartuijgen van ’t Eijland

groot keij met hunne gewoone waaren van kleene vaartuijgen praauwen aar de werc„

ken Toutombos en diergelijke voor Hattoemetting gekoomen en dier negorijs vol„

„keren aan boort gegaan sijnde ook vervolgens mede besogt waaren door diverse van weri„

„nama die ’t scheen toe te leggen, om die vaartuijgen na hunne Negorij toe te Lokken, met

deselve als te willen doen begrijpen dat sij leden op seekeren priviligie off door een

den

zeekere tanda /:waarteeken of bewijs:/ meer dan die van Hattoemetting tot„ handel met

hun gewettigt

t

1