closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ka

E: Agtb: geaccordeert wierde met te seggen dat hun weder aan boord wilde verwagten te

omstandiger jnformatie en om dientwegens als dan naeder met hem te spreeken

waar over sig geneegen thoonde en in aller haast vertrok op versogte permissie, don

diverse van ’t hongij geselschap gevolg wierde die weder aan boord gekoomen rapporteerden,

dat aan de wal alles tot een goeden wacht en defensie gereguleert, en aan hun tm

nog onbesturven koppen den eene van den Capitain en den anderen van den Casfitie

moorse priesters van werinama vertoont en den voorm: zoon van den orangkair

Capitain deser negorij als vooren door een baskoegel ’t been aan stucken gesclotten

en vrij veel vermorsselt waere, dogh om welks te genesen diverse aldaar met

veel swarigheijt scheenen, te praaken, en op presentatie van den opperChirurgijn ster„

zel

„geveld in ’t gemeen zulke bedankte daar toe eenige middelen te ontfangen te„

wijls voorts:/: dat sommige eens een wandeling door dese Geallarmeerde negenij

beden:/ den fiscael en daar omtrent ten anker leggende vaartuijgjie visiteerde

dat met padij geladen, en een pasje van den Orangkaijo en schoolmeester van

Amaheij Pieter Halalatoe ten handel op Htattoe metting bewonden wier

versien te wesen soo als al mede intusschen den son ondergaande ook in dien

vloot alle vlaggen nompels als 's morgens bijgemaakt ten besluijt der

festiviteijt van desen dagh weder wierde ingehaalt; En Jngelijks den sor„

geant mandadoor van de visserij die op gistern de vloot al weder als na gewoon

„te waere voor uijt gesloopen sijn Ed: agtb: rapporteerde, dat mede alhier Even weij„

nig als Eergisteren op Enna had kunnen opdoen, wijl Iuist momentlijk op

zijn komst alles in allarm geraakte, en hij dus aanschouwer geweest waar

van dat gevegt, ’t geen zegde vrij furieus zoo in ’t kappen van diverse koppen

als ’t overboort sporren van meer andere gequesten geweest te zijn, met wel„

ke en diergelijke verhaelen en ’t wagten na meergem: orangkaijt den tijst passen

„de tot dat savonds om 10 uur weder aan boord verscheene en :/. op voorslagt tot huu„

„ve Garde en gedeclaereerden hoop van sijn Ed: agtb: om door desselvs tussen sprue

hunne verschillen tot een goeden vreede en voorkooming van verdere sulke dodelijk

gevolgen misschien uijt den weg te sullen kunnen runnen:/ zich gereed toonde

meede na Werinama te setrocken waar toe ook directe anker geligt en den saas

na derwaarts gesteld wierde. onderwelks in een en andere discoursen hij oran„

kaijs te kennen gaeve aan hem ’t voorgevallene her leed te wesen, en uijt hoffde dt

hij en den radja van Werinama volle broeder en zusters kinderen, en sijne soo

ook weeder aan den dochter van hem radja gehuwd waere ook niets anders kos„

besluijten dan dat alle die oneenigheeden berokkent wierden door dese en geve

onrustige geesten die lust in onrust hadden, en Jnsonderheijdt eenen Ranassien

gemeene jnwoonder ter dier negorij daar voor wel wilde debiteeren.

Donderdag Den 3: smorgens halff 6 uur de vloot voor warienama ankerde en opftents de

Radja