closeTerug naar inventaris

Transcriptie

193:

„gen opsigte onder Werinama stonden terwijl voorts, om dit en hunne vorige geleden

smaad hoon en ongelijk te revengeeren en mede om na hoop en intentie de hun

afgedroongen artas tot lossing hunner voorm: weg gevoerde negorijs volkeren

weder te bekomen in represaille 7: stuks slaeven van den even gem: manassi

hadden opgepackt en aangehouden in verwagting dat wel souden werden opge„

Eijst, doch sulks met geschiedende dat als doen hadden laeten vraegen, off sij wari

naemers hunne gevangen niet weder in wilden lossen, die in plaets van daar op

te andwoorden, die hun zendelingen niet alleen te woort hadden willen staan, maar

deselve ook met scherp afgekeert en drie van deselve gequest te huijs gekoomen

waeren, ’t weerk hun hadt doen resolveeren alle die gevangenen aan diverse

volkeren van keffing te verkoopen door wien deselve bij naeder verkoop weder

in Werinama gebragt waeren, terwijl de Hattoemetters:/: doen gedacht hebben„

de Gebalanceert spel te hebben:/ Jntussen door den orangkaijo van Coelor die

doenmaals aldaar overgekoomen waere aan die van Werinama niet alleen hun„

„ne vriendschap weder aangebooden maar ook de hunne met alle hertelijkheijt

hadden laeten versoeken, doch ’t welk op voorwendsel van den Radja van den

gront oorsaak dier verschillen niet te weten afgeslaegen en alles dus broe„

ijende gebleven waere, tot dat op den gewoone tijdt de volkeren van Attihahoe

overgekomen zijnde om met hattoemetting hunne in greedheijt gebrachte Cor„

„re Corre te scheppen deselve dan in zee geraakt en eenige dagen na dato tot

kunschap en ’t verneemen na brieven voor den heer Gouverneur nagesonden waere„

door twee mahoelijs die te ruch komende door 3: d=o van Werinama g’attaqueert

en daar door den opgisteren ’t voorm: gevecht en soo als men thans in ’t seekere

bevonde tot verlies van 3. gekapte Coppen 8 verdronkene off dus te saemen 11: doden

’t gevangen nemen van een vrije en twee slaeven en verscheijden gequesten

aan den kant van marinama en seven gequesten van Hattoemetten

voorgevallen en gepasseerd waere; Weshalven dan dus ten Eijnde der Examina„

„tie deser saeken gekomen en door wedersijts toegestemde verhaelen ende De

„claratoiren het voorgevallene van tijd tot tijdt indien omstande de vergadering:

gebleken; En voorts door sijn E: agtb: den Radja van werinama en orangkaijd

van Hattoemetting met hunne orangtouas aan wederskanten naast

sijn stoel geroepen, en voor af de eerste weder in ’t bijsonder en vervolgs alle in ’t ge„

„meen in touchante termen voor gehouden sijnde, de haetelijkheijd die er wrae„

„re, dat sij hoog oude lieden, gebueren, en zoo na bloedverwanten, die reeds na

hun zeggens 75 en 76: Jaaren bereijkten en dus als met hun eenen voet al in

hunne graven stingen, die hunne laaste daagen in eene sodanigen onrusten

twist versleten dat ’t wel scheen als off geen ander oogmerk hadden dan als

bemorste met eigen en mede ’t bloed van hunne negorijs volkeren bij hunne

vaders en Grootvaeders neder te daalen, en teffens aan hunne wederzeijts gehuw„

de kinderen na te laeten een gedagtenis die hun ongetwijffelt veel Naween kosten

dog:

on

m