closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dog niet te herstellen zoude wesen, wanneer dus van den anderen uijt hun noch man

kort leven te scheijden quamen, met bijvoeging van nadrukkelyke vermaning de

niet alleen sijn E: agtb: raad maar ook begeerte waere, dat te saemen in desselv

presentie alle die hatelijke en reeds veel te verre gekomen twisten ter zijden stelte

„de ook de daar uijt voort gesproten doodlijke gevolgen aan sommige vergeven en

„dertijts elkanderen hoetelijke vriendschap bieden souden tot een versekert verbrand

te saemen hunne verdere daegen in rust en vreede ten welstand hunner beijder v

keren sluijten mogten Terwijl wat voort de satiffactie den een en ander negoi

langende sij Ed: agtb: gedagten en goedvinden waare dat om niets uijt alle die stan

lijkheeden tot eenigen wotel en weder op Groeij na ofte agter te loeten door die van

Hattoemitting, de bij hun bekomen koppen, gevangenen, en zoo als mede seh

diverse geweeren van daar gehaald en aan sijn Ed: agtb: tot overgaeve en trantp„

ter deser Negorij aan den Radja en des gesneuveldens vrienden wierden afgegeven

om nagewoonte met de Lichamen, die thans ter besweering van vriendschap, tot ga

genoomen wraak te saemen in een klein schuijtje aan een boom op een hoet

van ’t strand waar omtrent ’t geregt voor gevallen opgehangen gevonden wn

„den begraven en daar mede dan ook alle hunne twisten haat en Exgane

onder onder de aarde beslopt te kunnen werden: ’t welk door beijde en dle

twisten de parthijen aangehoort van Effect waare dat voor ’t eerst den orangt

van Hattoemetting nevens alle desselvs orangtouas zich daar toe seer gen

ligh en gereed toonden onder verseekeering dat hun al ’t gepasseerde hertelijke

waaren, vermits zoo als zegden, beslooten dat sulks geensints den Raap

van weriname noch ook dies orangtouas maar alleen alles aan den ons

„rustigen geest van sommige doch voor al den voormelden Ranassij wal

op speciaele vrage alleen maar bij naemen noemen wilde te wijlen waare n

„mits dien zijn geduirig toeleg en werck maakte weedersijts negorijs volker

tegens den anderen op te hitsen en tot alle verschillen aan te voeren, met pe

sentatie om teffens na sijn Ed: agtb: voorslag de voorm: hoofden gevangie

en alles wat voorts van Werinama in hunne negorij gebragt ofte genom

mogte wesen, directe aftehaalen, om zoo als bij repelitie zegden na hunne

Verjan

telijke wensch met dies overgaeve ook te gelijk hunne araandelijkheeden en he

lijke gedagten afleggende alles in een bestemdige vreede en getrouwe viuns„

van Werinama

te verwisselen op welks den Radja en Regenten (op vraage van sijn E: off

Insgelijks zig mede geneegen en gereed hebbende verklaard verklaard, vord

dan sijn Ed: agtb: dintwegens sijn genoegen betuijgde met versoek vn

bevestiging van ’t thans beloofde te saemen een glasje drienken end

„kanderen de hand van waare en opregte vriendschap geeven wilde

geen directe dan ook dog op eijs van den Tadja van Werinama dat den orde

kaijo van Hattoemelting /:als sijnde:/ soo als zegde een zoon uijt den v„

welijken en daarom minder geagte Liende van hun gemeenen groot t

der na hem

E