closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aan die van Haroeko soude monteeren, zij lieden derhalven zig wilden deda„

reeren ten eenen of genegen zoude wesen hunne Eijgendommen van weders kanten

over den meergem: scheijding vallende afgestaan, en ten anderen om deselve tegens

die prijsen aan te nemen: waar toe hun tijd van beraaden door scheijding van

„dersijtse volkeren de gelegentheijd ten ovrlogh gegeven wierde, ’t geen egter niet lang

duurde wijl kortelijk die van oma zich volkomen verklaarden aan die van Ha

roeko evengem: somma van 4000: rd„s wel uijt te willen keeren, doch desen daar en

tegen dat, dat Geld van die waerde niet tauxeerden, dat daar voor hunne lande

off plantagien afstaan, en dus hun bestaan verkoopen zouden willen niet tij

voeging dat voor geen 3: maal die somma of wel gekelijk niet daar toe

resolveeren zoude kunnen wijl in sulken geval niets anders te gem:

kosten sien dan dat, dat geld hun volk door de vingeren soude druijpenen

en dien /: zich van hunne middelen van subsistantie ontbloot ziende:/ mad

verloopen en dus Eijndelijk hun geheele negorij geruineert zoude raaken

onder versoek dat derhalven dese vergadering soude gelieven te resolveeren,

dat elk in sijne possessien gelaeten, en daar bij gemaincteneert mogte wa

den, even en in dier voegen een sgelijk voor den Jaere 1753: in vreede daar van

de vrugten geplukt ende genoten hadden; weshalven dan dusalna

als vroeger tijds bevonden sijnde, dat dese tot heeden als nogh getrotteert heb„

„bende onlusten door truxasie, scheijding en transport van den een aan de

ander niet kosten werden bijgelegt tot een versekeerden goeden rusten beft

„digen enigheijt, zo deede dan sijn Ed: agtb: parthijen weder buijten de verg

„dering vertrekken, Terwijl voords in deliberatie goeve aen den eenen kan

off inen soude blijven persisteeren bij den meermaals reeds vermelden geneen

„te scheijding, en ’t doennaals ingelijks G'ordonneerde transport van

’t geen daar door van den een in des anders territoir komt te vallen, den

wel men onaangesien die scheijding elk en een jegelijk in de bescheeren

van ’t zijne laeten. zoo wierd dan door avergesprooken en gedeliberet

uijt aenmerking zoo van ’t gesegde en gallegeerde bij die van Haraes

in opsigte van den welvaart hunne negorijs, zoo wel als om dig t

digheit die er zoude resideeren in den dispositie dat imand tegen

ent wil niet alleen, maar ook zelfs tot sijn gevreesd ongeval gus

saakt soude werden, een Eigene stuks goeds te moeten verkoopen en

„staan alleen om dat een ander /: die sulks wel gelegen soude kom

quistien komt moveren. Goed gevonden en verstaan om onaengehiend

meermals gem: gemaekte zoo genaamde nieuwe limit scheijdingel

thans bekende possesseur, in den Eigendom van ’t sijne te laeten onderd

bedrijging aan leijde negorijs hoofden en regenten van bijenigen vepsi

„nis ëner behoorlijken precasie tot een goeden ruste aansprackelijkhen

ven, voor alle gewelt, die den een den ander voortaan over desen wedert

ten koomen aan te doen en aan wedertijtse volkeren dat alle de

gelijken

4