closeTerug naar inventaris

Transcriptie

211:

gelijke opvoerige onder hun als verstroorders der goeden rustu na Exigentie van

ho

saeken swaerlijk gestraft sullen werden, waar op beijde soo den Radja en

regenten van Haroeko, als den pattij van Oma hunne goeden attentie en toen

sigt versekerden; Terwijl voorts om die dreijgementen bij provitie ten Exempel

t

„aan

wat te dringen, aan de voorwaards vermelde jnlanderen van Oma Anale pattij, pat„

„tij Kirrao Kiere Kierro, en Lorihoa, over hun tegens den Radja van Haroeks in de„

fentie van een vals voorgeven, staande vergadering gevoerde stoute taal het ge„

9

„disponeerde tot hun Condemnatie ten Executie gelegt wierde, door gecommitteerden

die daar van Rapporteerden.

t

i

1

Na welks door sijn E: Agtb: aen het Hoofd deses Distriets den E: D=e S=t Glain en

1

vervolgens mede aan de gesamentlijke Inlandse Hoofden, vernomen hebbende off den

een omtrent den anderen ook ietwes te Communiceeren hadde en sulk van wederskakten

met Neenen betuijging van een onderlingen goed genoegen beandwoord sijnde, zoo

wierd dan onder recommandatie daar bij te Continueeren, met wens van zeegen over

allen dese vergadering daar mede gescheijden En voorts mede door sijn E: Agtb: de Con„

„re Corres hoofden alhier op Ceram den Cust Hitoe of alle in ’t gemen buijten den

Amboinasen Inham, huijshoudende onder danksegging voor hunne diensten op de„

„sen tocht gelicentieert maar van den vlach te schijden en elk na sijne negorij op

te deuwen, terwijl die van den Inham ordonneerde den vlach tot binnen voor ’t Casteel

bij te blijven, en als dan op seijn aldaar te scheijden. Weshalven dan door op

ook een Jegelijk zijn wel Edele Agtb: een verderen goeden reijs wenste na de

hooft Plaetse na werwaerds /:onder saluit en Conduisering als bij receptie:/ om

halff 3 uur met den grooten orembaaij van Haroeko vertrok na de Pas Baquala,

besigtigde

alwaar Circa half 6 uur arriveerden En ’s E: Comp=s werken, Ohilim 6: uur p„r den

Orembaij van de hoodst plaatse om half Negen uur in stilte weder aldaar arriveer„

„den waar voor Gode, Loff en Dank gesegt werde.

neraele Beschrijving Der Na„

ul Boomen volgens de daar van

Ingediende

k

n

ken

si

m

1

2.

8:

9:

3.

6

3.-.