closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Manipa.

Bonoa

der school kinderen bevonden haar 4: Jonges en 1: mijden die leesen schrijven en

songen reedelijk, 9: Ionges en 2 mijden dewelke de groote vraegde leerden, 4: Jong

en /: mijden de middelste vraage kleijne vraegen 1: Jongel en 5: mijden Examineerend

wij de ledematen in de grond waerheeden van onsen Christelijken belijdenissen

dewelke wy verlegt bevonden Egter noodigden deselve na Ernstige vermaninge

met onderscheijt aan het h: avondmaal des heeren ’t welke ik na het verrigten

van den Gods dienst uijtdeelde, die geene die haere aengaven om leedematet

te worden waeren 2: Edog onbequaam bevindende, namense niet aan maar ve

sogten haar neerstig te leeren tegen aanstaende Iaar.

Somma

3:

M:

Leedematen - - - 2: - - - - 4: - - - - - 6:

Gem: Christenen - - . 54: - - . 67: - - 121:

28:

- - - - -

kind: in d' sch: - - - 20: - - - 8:

d„o buijten d’ sch: - - - 32: - - - . 32 - - - - - 64:

doop kinderen - - - - 4: - - - 5: —. . - —9:

- - - - - - 228:

Tesamen

De kerke en school boeken die aan deese plaatse bruijkbaar waeren.

bijbels

2:

1:

Caron

psalmboeken - - - 15.

3:

Schtisaar.

6:

borsijs

Het arm geld afgetrocken zijnde voor den coster vier rd„s bleeft het hier te

plaetse nog twee rd„s en veertigh stuyv„s waar na vertrocken na het bijs

Bonoa de's avonds ten half. uur alwaar wij geluckig arriveerde op den 2

savonds ten 6: uuren des morg=s seer vroeg traeden ter schoole in den miet

Gabriel Kaiadoe vertoonde ons deese volgende Rolle.

71

M.

Sote

. . . .

2: - - - - - 3:

Ledemaeten - - - -

2010 - - - 2011: - 402

Gem: Christen - - - -

sch: kinderen - - -

61: - - 20: - - - .8

288 - - 135:- --4.

kind: buijten d’ sch: - - - -

doop kinderen - - - - - - -

Tesamen - - - - - - - - - 462

De school kinderen waeren na haere vatbaarheijt redelijk onderwesen

de groote vraege leerden mans waeren 17: vrouwen 8:

de voorgem: Leesen en Iongen ook reedelijk wel

17: Sommariur

Mans:

die de middelste van heerd: - - - - 11

2 - - - - - - . .1

Kl.

De kerk en school boeken alhier bevonden wij te zijn.

Bibels=

Pirot

Tanur