closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dirou En

anunoe.

219.

Bijbels

O:

7:

Nieuw Testamet.

30

prsalm boeken

20.

Ichtisaars

Ondersogtens verder de ledemaeten in de gronden van onsen Christelijken Gods

dienst dewelke wij seer onkundig bevonden, Edog wij nootigde deselve te meer dewijl

zij ons na Een ernstige vermaninge die wij haar gaaven beloofden in ’t vervolg

beter te oesfeoren, 2: vonden wij er dewelke haar aangaeven om tot leedemaeten

aengenomen te werden maar na ondersoek bevonden wij deselve gans onbequaam

en namentlijk dierhalven niet aan; naa dat ik den Gods dienst verrigt hadt

deelde het h: avondmaal uijt en doopte de kinderen 97: in getal, het armgeld

na dat wij vijf rd„s aan den koster voor en 2: Jaerigen dienst verstrekt hadden en

twee rd„s en sesthien stuijf:s aan twee arme kinderen alhier zoo dat thans hier

niets over bleef dewijl dit de geheele somma dewelke wij daar bevonden

hebben, daar op vertrocken wij des anderen daags na„

Op den 25:' Edog op de poelo tikus koomende konden wegen gebrek van het

poiroesche volk namentlijk d’orangkaijen meester haere slegter zorge te piroc„

niet komen voor des avonds den 26: ten vier uuren, en konden niets meer verrig„

ten als beijde de schoolen visiteeren eerst van piroe ten tweede van tanoenoe de

meester Elias Akiharij bevonden wij deselve seer slegt onderweesen te zijn, hij

vertoonde ons dese volgende roll.

Somm:

Mij

Leedemoeten

2:- - - 3:

- - - - 5:

47:—

Gem: Christen

48: - - - 95:

school kinderen.

21:– - 17: - 38

20. - 20 - - - - 40.

kind: buijten d’ sch:

- - - - - - - 1 1:

gedoopte kind:

Somma - -

- - - - - - 189.

De boeken in d’ kerke en schoolen waeren 3: bijbels 1: caron 10: psalm boeken,

16: vraege boeken:

der

weegens de na bijheijt onsogten wij ook aldaar de schoole, den meester Abner

de silva was almeere seer swak in alles hij toonde ons dese rolle.

Somm.

7:

M:

Ledematen

- -

4.

--

1. - .

2:

Gem: Christen -

10:

9.

19.

schoolkinderen - -

7: - - - - 5: - - .12

doop kinderen - - - -

Somma -

33

De boeken alhier waaren

3

Bijbels

—„ - -

Carons

2

vrage beken - - - -

16:

d=o -

prl

18.

3.

N: Testament -

de