closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„ren bevonden wij na dat de meester was nog al redelijk onderweesen den H:

door bestaande in 14: egte kinderen de Kerken en school boeken aan deese plaat„

bleefen,

4

bijbels

N: Testament . 2

p=m boeken - . 33

vragq: boeken - 24

2

Carons

het arm geld aan dese bijde plaetse bevonden te zijn 5: rd„s 34: stuijv„s ’t welke m

met hant schrift aan den meester gaven om het verder te besorgen aan ’t opperhi

Haxoek

van dog dewijl wij tesaamen raad pleegde wat rapport van soo een onnut

subjet te doen soo mogten wij bij de bekennen; dat hij niet instaat was om

langer meester te blijven; Edog schorten verder ons oordeel in ’t uijtvoerde van

„se saake op, laatende de gansche kerk vergaderinge hem ondersoeken, en den

oordelen over hem, men oordeelde ook niets bieter van den orangkaij van te

wanan: dewijl den meester boven gemelde, wanneer men hem vraegte

de Reeden van maar 26: kinderen in de schoole andwoorde het den on

kaij sijn schult te weesen alhier ons werk gedaan zijnde vertrocken

daar des middags ten 2: uuren en quamen omtrent ten 4: uuren te negon

schoelale gingen ter stond in de schoolden„e meester Salmon Pattimuse

dewelke ons dese rolle vertoonde.

V:

R:

4: - - - - 6

2: - - - -

Leedematen

81: 43 - - - . 74.

gem: Christen -

9 - - - 24

—.

15 - - -

kind: in d’ Hh:

- -

k: b: d’ school - - - - - „4 - - - - 7 - - - - 2

5

doop kinderen - - - - - 3: - 3 - - 6:

Tesamen - - - - 131:

De meester bevonden wij een oudt zwak man te zijn dog redelijk„

op de kinderen passende, de kinderen waaren reedelijk wel onderweest

Jder na sijn doen die de groote vragen leerden waeren.

Somm:

J:

M:

6: - - - - - 2. - - - 8.

6: - - - - - 1: - - - - 7:

kl: vragen - - - - - -

die laassen 5. . - 1„ —6:

schreeven - - - - - 4: - - - 1: - -

Het zingen ging ook redelijk wel ondersogten de ledemaeten bevonden deser

vrij swak en vermande deselve tot beter oeffeninge en noodig de deselv,

zoo in de kerke als schoole bevonden te zijn,

boeken aen dese plaatse

—5:

bijbels

p=m boeken - - 28:

kl: v: boeken - - 3.

1:

- - -

Caron -

4:

groote J=o

N: Testament - - 4:

Den Gods dienst verrigt zijnde, deelde ik het h: avondmaal uijt en dit

kinderen, het arm geld aen deese plaatse bevonden 7: rd„s en 9: stuijv„s te 24

het welk wij met hand schrift over gaaven aan den meester deser plaat

’t voerder:

D

bari