closeTerug naar inventaris

Transcriptie

raman

221:

V:

Somm:

M:

Leedemoeten

2:

9

7:

- .

- -

Gem: Christen

—.

35:

38:

73.

sE: school kinderen

15.-

- -

10 -

25.

buijten d’ school

16:—

12. - 28

doop kinderen

10:

Tesamen

145

waeren

de groote vraege

leerden

7:

Somm:

M:

6:—: 2: - 8:

middelvrage

-

2: _ _ 1: - - - 3:

de kl: prage leerden - - - - 2: - - 7: - 9:

de kinderen waeren redelijk onderwesen na haare vatbaarheijt de kerke school

boeken bevonden alhier

bybels - - -

4

t testament

4

-- 1

Caron

p=m boeken 28

vraeg boeken - 3.

D=o kl: - -

Ondersegten de ledemaeten dewelke wij soo selegt bevonden dat wijer van de

9 maar 2: nodigde met een ernstige vermaninge ter meerder oeffeningen in

de Goddelijke waarheeden den Gods dienst G'eijndigt zijnde, deelde ik het h:

avondmaal uijt en doopte 10: kinderen het arm geld alhier bevonden wij te

zijn 5: rd„s en 45: Htuijver:s het welk, wij met handtekeninge aen den meester over„

gaaven om den volgens ordre daar meede te handelen ons werk alhier verrigt

zijnde vertrocken wij na de negorij Iamarian En Zeruwawan des

namiddags ten 2: uuren den 29: d=o en quamen des snagts te kamarian den

meester frans Sahepatij dewelke ons dese rolle vertoonde.

V:

Sonn:

M

Ledematen

2

1: - - - 3.

Gem: Christen

120:— 241.

121:

sch: kinderen

67:

49:

18.

buijten d’Ech

50 55 105.

- -

14 - - - - 14

door kinderen

Tesamen

„194: 438

206 /13

M

somm:

Gem: Christen.

32: - - - - 38:- - 70:

sch: kinderen

8: - 5: - - - - 3:

b: de school

14: - 16.– 30

doop kinderen - - -

—. : - - _:

Tesamen

- - 113

schreeven en Iongen

kinderen die laasen.

9

1C: - - - 2 - - - 13:

midel vroeg:

- - 8 - - - 6

kt.

_=o

3.

verderde

wij vonden van 80: kinderen maar 26: de schoole ondersogten te redenn: die

3: in getaale waaren Edog daar van 2: siek zijnde den meester frans Saheta„

pij bevonden wij niet instaat om te bewijsen dat er een God is. Ende de aller

geringste waerheijt konde hij niet bewijsen En dierhalven deelde ik het h: avond„

maal hier niet uijt den meester was, zelve seer slegt onderwesen de kinde

ren: