closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Mulalieuw

Paperoe

en

W:

M:

Somm:

18: - - -

groote vraege

5: - - - 23:

5: -

1:

Klijne D=o

- - .6:

2: - - P: - - - - - 5:

gebeden

de kerken school boeken waeren.

bijbels

6

N: testmn:

4

p=m boeken - -

gr: p: _=o—

21:

24

kl:

de Ledematen,

Ondersogten in de kerk bevonden deselve soo Elendigt dat wij niet meerd

3: nodigden, ’t welk de pattij meester en desselvs vrouw was en dat onder be

„lofte, om in ’t vervolg haar beter oeffenen de andere vermaande op ’t aller

ernstigste om haar beter te oeffenen op dat zij in ’t vervolgt weederom mo

„ten toegelaaten worden den Gods dienst verrigt hebbende, deelde ik het 2

avondmaal uijt en doopte 9: kinderen ’t arm geld bevonden te zijn 8

rd„s en 46. stuijve„s goaven het over aen de pattij om ’t verder aen 't opper

„hoofd van haroeko te besorgen, ons werk verrigt zijnde vertrocken wij

na de middag ten 3: uuren en quamen omtrent ten 5: uuren ter negorij he

laliuw gingen terstond in de schoole den meester Louwis Pelupessij ver

11

toonde ons deese Rolle

Somm:

M:

7:

- - 5 - - - - -14:

Leedematen

131: - - - 242:

111:

G: Christen

22: -70:

- -

48:

sch: kinderen.

23. - .49

26: -

E: d’ school

- - —„ 10.

—„ 8:

doop kunderen

Tesamen . . . . 343.

de kinderen waaren reedelijk wel onderweesen die de groote vraege

leerden en waar onder eenige waeren laesen schreeven en Iongen.

Somm:

7:

M:

26

21: - - - - 5:

8: - - - - 3: - - - - 1

middel pr:

3: - - - 3 - - - - -. 6

kl: _=o

6 - - - - - d- - - - - 8

gebeden

de kerken en school boeken aan dese plaetse waeren

Carons - - 1

p=m Cak: - 26:

bijbels - - - 7:

h: testam: 3

vraege b: gr: 4

kl: 2

des anderen daags smorgens vroeg gingen wij in de kerken overmi„

„de leedemaeten dewelke redelijk wel bevonden noodigde deselve na de

verrigte van den Gods dienst deelde ik het h: avvondmael uijt en t

18: kinderen. het arm geld aan dese plaatse bevonden te zijn E: rd„s en

stuijve„s gaaven het selve over aan den pattij van dese plaetse, om ’t verle

besorgen aen ’t opperhoofd van haroek, ons werk verrigt zijnde verst

van hier ten drie uuren komende aldaar wij den 2: 9ber: des apm:

„tremt

N:

Sta

Pur