closeTerug naar inventaris

Transcriptie

geld:

Titamaij:

boeboe.

229:

Tarm geld was 42: rx„s en 19: stuijv:s gingen van daar in de kerken Examineerden

de leedemaeten dewelke wij reedelijk wel bevonden. En noodigden deselve alle na

verrigten van de Gods dienst deelde ik ’t H: avondmael uijt en doopte 24: kinderen

6

ronden 6: paar dus vertrocken wij na de negorij Titawaij omtrent ten 2: uuren

en quaamen om drie uuren ter negorij tilamaij alwaar wij terstond in de

Schoole gingen den meester Lucas Sahusima gaf ons deese rolle

M:

V:

Somm:

Ledemoeten

27:

39

12:

G: Christ:

241:

314:

555

sch: kind

214:

153:

367

b: d’ school

157:

60:

97:

doop kind:

31:

41.

10:

Tesamen

159:

de kinderen waeren redelijk onderweesen die de groote vraege leerden laasen

schreeven, en Iongen waeren

1:

M.

Somm:

Groote vr:

33.

41:

- .

74:

middel

- .

41:—

29.

70

kleyne

29:

2

4

5.

—12

5: -

gebeeden

7.

Aan

gingen wij in de kerk ondersogten aldaar de ledemaeten dewelke dus

bevonden, dat niet meer als een van de negen en dertig konden noodigen, ’t

welk d’ meester was vermaenden de andere Ernstige haar in ’t vervolg haar be„

„ter te oeffenen ’t welk zij een prerig beloofden, deelde des anderen daagt het H:

avondmaal uijt aen de meester en doopte 41: kinderen trouden er 9: paar ’t arm

geld aan dese plaatse was 79: rx„s en 33: stuijver het welke wij over gaeven aan

de meester deser plaetse om het selve verder te besorgen aan ’t opperhoofdt

van Saparoua dus ons werk verrigt hebbende vertrocken wij na de negorij

Aboeboe den 7: en quamen omtrent den middag ten negorij Aboeboe gingen

terstond in de schoole den meester Nicolaas Beruhltu vertoonde ons dese kol„

le;

M:

V:

Somm.

Leedematen

-

19: -

10: -

29:

Gem: Christen - - 1.62:

167: -

829

sch: kinderen.

101:

150:

49:

118:

b: d’ school -

69: - - -

49.

27

doop kinderen - - - - -

17:—

- - - - - 10:

tesamen

-

653:

de kerk en school boeken

waeren alhier de volgende.

bijbels - -

- - 5:

N: te stamet - - 6:

p=rt boek: - - 25:

groote pr: d„o - 12:

kleijne 22:

Carons - - - - 2:

de kinderen waeren voor ’t meerderendeel reedelijk onderweesen die laasen

schreeven en songen en groote vraege leerden waeren.

M:

V:

sorm:

groote pralge - - - 55: - - - -

18: - - - - 73.

6: - -

21:—

27

middel

9

4:

5:

kleijne

gebeeden„

9:

- 18:

9:

wij: