closeTerug naar inventaris

Transcriptie

onderstond:/

253:

Waar meede wij verhoope dat deese onse Extispatie na de Hoog g’eerde intentie van uwel

Edele agtb: zal zijn volbracht, also wij in waarheijd betuijgen alle mogelijke vlijd

te hebben aan gewoend onder verseekering bereijd te zijn de gedaene uijtroeijen naeder

met Eede te bevestige;

Terwijl ons d’ Eere Geeve van met diep schuldige eerbieden ontsag te onder schrij„

ve:- /onderstond:/ wel Edele Agtb:r en seer Genereuse Heere /:lager:/ Wel Edele

Agtbaerens altoos onderdanige en seer gehoorsaeme dienaeren. /was geteekend:/

Tonas Gerritsz en Andris de Cok: /:in margine:/ Gila Amsterdam den 20 April

A„o 1757:

pesieden Den 3: Maij Anno 1758:

Compareerde voor de ondergezordinaire maendelijkse vaceerende gecommitteerde leeden uij,

den E: agtb: raad van Iustitie, des casteels victoria, in Amboina, ten overstaen van

den Coopman en fiscoel D' E: Iosias Alexander De villeneuve

Jonas Gerritsz Sergeant en Andris De Cok, soldaet, beijde Extirpateurs den spearij

boomen op ongepermitteerde plaetsen, en bescheijden ten Comp„e hila, aen

de welke haere rapport wegens gedaene uijtroeijing van 3311: p„s nagul boomen,

hier vooren ingesz: de novo duijdelijk voorgehouden zijnde so betuijgde sij daar

bij ten vollen te blijven volharden, als waerlijk door haar sodanige quantieen qu„

liteijt boomen te zijn vernielt, en op de verdere afvraege en vertooning van Eenige door

den wel Edele Agtb: Heer Meijert Iohan van Iasinga, gouverneur en directeur

deser Provintie toegeschikte nagulen, verklaerden sij dat deselve wilde en

=

geen goede naegulen zijn dat de bij haer verdelgde goede en zulke nagul boomen

zyn, met langwerpige en twee vinger breedige bloederen alser groeijen op ge„

permitteerde gronden, en die van de nu vertoond werdende vruchten ronden bij na

van een„ hand breed zijn, maar dat zij althans tot staving van haere seggens geene

bewijs mede gebracht mogte ooit, so lange dese Commissie g’exerceert, vruchten aen

de boomen gevonden hadden, egter wel onder deselve, kleijne spruijtjes en boomtjes

die van de rijp gewordene, afgevalle vrucht of polongs zijn uijtgeschoten, ook wel de

pit van deselve, waar uijt sy konden en moesten besluijten de egte garioffel nagile

bomen te hebben g’extirpeerd, voorts dat soort gelijke wilde nagulen seer veel kun„

nen gevonden werden op de gemeene land weg van tussen de post hitoelama en

de negorij de Drihuijsen, gelegen aen de over zijde deser bercane, doende teffens

op ’t een en ander, ieder in ’t bijsonder na de gereformeerde wijse door ’t op steeken

der twee voorste vingeren haares regterhands ende suijvere uijtsproeke der woor„

„den, soo waerlijk helpe mij God Almagtig, den Eed.

Aldus Gedaan ende Beedigt Ter ord=re RoadCamer Dato voors: /:was getee„

kend:/ Ionas Gerritsz: en Andries De Cok /:lager:/ Guod Affirmo. getee„

kend: h:k Ouman secret„s L: r: /in margine :/ ons presend:/ W: I: V: Lingen en Ioh„s

Houttuijn.

Aan.

1