closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„houden zijnde zo betuijgde zij daar bij ten vollen te blijven persisteeren, als wesenden

bij haar te zijn uijtgeroeijt de bekendt gestelde quanti- en qualiteijt naegul=boomen, en op

de verdere afvraege en verthooning van eenige door den welEd: agtb: heer Meijert so

van Iasinga, gouverneur en Directeur deser Provintie toegeschikte nagulen, verklaerden

zij dat deselve wilde en geen Garioffel nagulen zijn dat de bij haar verdelyde goede in

zulke nagul boomen zijn, met lang werpige en twee vinger breedige bladeren, als ergin

„ijen op gepermitteede gronden en die van de thans verthoond werdende vrugten rond en bij na van een

hand breed zijn, dog dat zij voor jegen woordig geene bewrijs tot Coroboratie van haere seggens mede ge„

bracht, ook nooit„ geduerende dat sij in dese commissie sijn g’emploijeert, vrugten aen de boomen

„vonden hadden, onder betuijgen van bereijd te zijn ’t een en ander met Eede te gestanden, in

voegen den eersten op die der gereformeerde wijse door ’t opsteeken van de twee voorstewing

geren zijnes regterhands enen klaere uijtspraeke der woorden: soo waerlijk helpe mij god

Almagtig, en den laeste comparant na de muhametaanse wijse, op den alcoram, haere

Iuramentum quamen afte, leggen.

/:onderstond:/ Aldus Gedaan ende Beedtigt ter ord=re Raadsamer Dat„

voorsz: /:was getend:/ Reijger Slimmer /lager/ geteekend met een moorse Cha

racter /:nog lager:/ Quod Attestor Geteekend h:k Ouman Secret„s L: raad: /inmar„

giene:/ onspresent geteekend W: I: V: Lingen, en Ioh„s Houthuijn

Rasport Aan Zen wel Edele Agtb: Heer

Reijert Johan van Idsinga gouverneur

en directeur deser provintie met den Resorte van

dien nopens de gedaane Extirpatie der speurijk

„men op de buijten en binnen Cust van Chee„

„ram soo verre als onder de Cust Hitoe gehont

Wel Edele Agtb: en Heer Genereuse Heere.

In opvolging van uwel Edele agtb: hoog gerespecteerde ordre hebben wij

onder geteekende Ionas Gerritsz: Zergiant en Andries de Cok zoltas

beijde in dienst der E: Comp: op den 29: Nov: A„o pass=o begeeven p„r dde

„balij voorsien met behoorlijke manschappen van Namala dirett

van Hila na Loehoe om onse aenbevoole commissi te verrigten de

hier onder verthoond werd

Noote boomen

Nagul boomen

vrugtdra halfwas„ Ionge vrugt holf: Ionge

dragen„ wassen boomen

gende

=senen boomen de

ne.

1757: Decemb: uijt geroeijt p„s 9 - - - - - 61.- - 271.

17. - 742

d=o

- -

4:

1758: Ianuarij

_=o

21. —900: - -

6: - - -

1758 Februarij

32: 1 29:- -.

_=o

. 19: - - - - .

1758 Maart

dus bedraegen de geheele quantiteijt

der nagulborm welke wij uijt geroeijt

131: - 3142:

hebben een somma van - - p„s 38:

waar.

C

/:onder