closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Scheepen en Vaartuijgen

5: 17:

voor den aanleg van scheepen te Batavia

5: 18:

de bevelen opzigtelijk den Eijsch van volumineuse goederen ter narigt te houden

5: 19:

dankbetuijging voor de gepasseerde ophouding van het schip 'T Huijs ter Meije

5: 20:

en aanmerking nopens het confringeeren der Ambonse met de Bandase Schepen

5: 21:

de recommandatie tot het spoedig depecheeren van het schip

§: 22:

over Java of direct ter narigt gehouden

§: 23:

zoo ook de qualificatie tot de aanhouding of verbranding der wagulen

24.

5:

hindernissen die zig weder in de depeche van het schip hebben opgegedaan

25

§:

tot wegneming van dien is het Restant Nagulen aangehouden

5:

26.

het schip 'T Buijten zeven retourneert

27:

5

over Java

5:

28.

hebbende onder convoi de Canneel Boom en de Jonge willem

§: 29.

welke eerstgem: kieltje A=o p=o van de Reise van Ternaten na Batavia is ontstooken geraakt

5:

en hier vervallen

5:

zonder pligt verzuim van den gezagvoerder

5.

den Brutaalen quartierm: van het zelve gestraft en op het schip geplaatst

1:

de Ternaatse gevanger zijn weder op de Patjall afgegeven

5:

wordende het bekostigde aan dat kieltje aangerekent

§: 30

op het Buijten Leven zijn in de reise geen ongewone voorvallen ontmoet

5: 31:

maar aan die kiel eenige kl: gebreken verholpen

F: 32:

en de schepelingen Een en twee maanden gagie verstrekt

§:

waar van de quitantie overgaat.

5: 33

de Lading is hier uijtgeleverd na Luijd Bevinding

5:

referte daar aan

5: 34:

mits het groot different in het scherp

P.

word het ontfange te rug gereekend

T:

en om een nieuwe aanreek: verzogt

§: 35:

Eenige Bloks met metale schyven aangereekent

5:

dog met schijve schijve ontfangen en ingenomen

5:

en het meerdere word te rug gereekend

5: 36:

Lading waar mede gemelde Bodem vertrekt

5:

van dewelke de Nagulen goed en Droog ontfangen zijn

1.

naar sourabaija

5:

die een behoude reijse word toegewenscht

Totaij Boeken

5:

73

van de soldij Boeken zal men in het najaar handelen.

Timmeragienen Aparaten

2: 60

in de Timmeragien en Reparatien zal men met de kas raad pleegen