closeTerug naar inventaris

Transcriptie

71.

Batavia

Aan zijne Hoog Edelheidt.

Den Hoog Edelen Gestrengen Groot Agtbaren Heere

Mk: Willem Arnda Atting.

Gouverneur Generaal

Benevens

De WelEdele Gestrenge Heeren.

Raden van Nederlands Jndie.

Hoog Edele Gestrenge Groot

Agtbare Keere, en

WelEdele Gestrenge Heeren

P=r de Chineesen

Pankoentang

En

Tjederen

N63: td ij vleen ons met de hope dat Uwe Hoog Edelens, op zyn

hope dat de afgezonde Brieven

tijd zullen zyn geworden onse eerbiedige voorjarige Advisen

en Papieren zullen ontfan„

gen zijn

van den 12: Julij, en nader Briefje van den 16: daaraan met

de Bijlagen daar toe relatief, nevens de Peepieren van de seerste

bezending voor nederland per het schip Buyten Leven over

Java en de Ternaatse Retjalling de Canneel Boom„

direct: mitsgaders een ander Briefje van den 18: der volgen

de

52