closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de maand Augustus met den Ambons Burger Teel, over Sama„

„wang, en het vaartuijg van den Bandas Burger Cos direct,

alle dubbelvoudig; dus vervolgen wij deselve, onder nedrigereferte

daaraan, met dese najaarse Beschrijving van het gereserveerde

en het sedert voorgevallene in den Dienst, wegens

het scht Buijten Leven is op de zyd

dag gevisiteert

§164:

scheepen en Vaartuigen varten nen detaart

aanhaling van het schip ’t Buijten Leven dat dien kiel voor het

vertrek van hier, door eene Justitieele Commissie na de ordre is gevi„

„siteerdt en de vaten en Fusten zijn gepeilt, zonder iets ongepermitteerds

te ontdecken, zijnde de Chaloup Batavias Welvaren

§ 165:

de Chialoup Batavias welvaaren

hersteld.

ten eenemaal van de worm doorknaagd en het werk der vaste Huija

verrot en vergaan bevonden, na een bij ons daar toegenomen Be„

„sluijt in dato 17: Februarij, van een Nieuwe dubbelhuijt voorsien,

aanwijsing van het getal, staat en volkomen hersteld

V=a der vaartuigen.

§ 166:

van deese Chaloup en alle de andere Vaartuijgen die in dit

Gouvernement tans aanhanden zyn het emploij derselve, de be

„manning en Armature, mitsgaders zeevarende en Ambagts„

„lieden met de Impotenten te samen, bescheide op de Equipagie

werst, gewaagd het jaarlijks Berigt van den Equipagie opzigter

't geen wij de vrijheid neemen in oginali onder de Bijlagen te„

voegen, daar uit na gehoudenisse vertonende dat deselve zyn,

de Twee Maste Chaloupen

De Batavier die hegt en sterk, en

Batavias welvaren welke zeer sterk vertimmert en sterig is

met de

Patjallings

Delft die van een nieuwe vaste Huijd, en eenige inhouten voor„

sien word.

De Vectoriadigtensterig van knie Houten en oplangers

De

en wa