closeTerug naar inventaris

Transcriptie

100

Berigt van den ovzigter der Arthillerij Barend Risonopens het aange„

„„maakte bij de Arthitlerij in een Jaar ged:t 15: dezer.

Sterkte van de Aethillerij en Ammunitie goederen mitsgaders gereedschap„

„pen &:a gedagteekend als even.

Sterkte der Arthillerij onder deze maand.

Sterkte Van het Guarnisoen onder medio dezer

Samentrecking der onder ultimo Junij h: a: in wezen bevonden Zielen.

Notitie der hierthuijshorende Particuliere Vaartuijgen aanwijzende

wat koopmanschappen daar mede in en uijtgevaart

zijn sedert Primo September A:o passatb tot ultimo

Augustus dezes Jaars;

annex

Lijste der Iarticuliere Vaartuijgen die van de Naburige.

Gouvernementen en andere Plaatsen alhier aange„

„weest zijn sedert evengemelde tijd.

Apparta Bundel ondero

de Secrete Papieren Volgens het Register, daar Voor aan

ingenaaijd.

Amboina Jn't Casteel Nieuw Scctoria den 30: September A„o 1783:

Jaga tent.