closeTerug naar inventaris

Transcriptie

D va Deel Waaren na het daar voor aan

ingenaijde Register, te Venden zyn de vol„

„gende Bylagen, als

Berigt van den Equipagie Opzigter hulk napens het getal, Chanter Emnphoij

en Gesteldheid der alhier aanwezig zijnde vaartuijgen,

Berigt van den Capitain Militair Gabriel Nicolaas Van Gruierike van

den Eersten dezer houdende de vordering met ’s Comp:s For„

„tificatien en gebouwen in den tijd van een Jaar

Calculative opgave der benodigde Metzel en Timmer Materialen amp;:

tot de manquerende Fortificatie en andere werken

aan het Casteel Nieuw Victoria, van evengemelde

Van Ghierike ged:t medio dezer.

Gerigt van als Even

en den Raasder Timmerlieden Volkman van den

20: hujus, Vertonende dat de vloer van het westelijke

kruijt Maguazijn vergaan is en vernieuwt mot worden.

Twee Vendurollen der verkogte ouder houtwerken uit de afbraks onder 's Cas„

„teels Zandpoort datis 12: Julij en 11: Augustus

Berigt houdende de Jnkomsten uijt den Twintigsten Penning der verkogte

vaste goederen, in den tijd van een Jaar dato ultimo

Augustus C:l:

Berigt van den Operkoopman en Hoofd Administrateur DE SohamAdam

Schilling ter aantoning van het gebrek aan Con„

„tanten, van den Eersten Auguatus J:C:

Dag Register bij forma van Raport van den koopman en p:l HooEd, te Sa„

„paroua Willem Bethfr: wegens dp laatste Expeditie

van daar en van Haroeko, na Ceram

Bitjet verbiedende den uitvoer van Contanten na Batavia, Java en Ma„

casser onder dato 8: Augustus l: C:

:

Bitjet interdiceerende het beijden met Merries en het weijden derzelve op

open plaatsen van den 22: dezer

Drie stux kruijt Reekeningen van het verschoofe op zo veel Patjallings

Berigt