closeTerug naar inventaris

Transcriptie

wat zulks ver„

„traagd heeft

Een Zwaartouw voor

dit schip ingekogt

Verplaatzing van

dies opperchirurgijn voor

een tijd

kosten van eenige

Medicamenten

vervoeren kon hetzelve daar mede doen beladen, na dat hij van

nieuw anker spil voorzien en aan dies vissing ook de mondige re„

„tie gedaan was. De op Formosa gekapte masthouter

pieren eerst op den 13 deezer hier geleverd zijnde, heeft men o

„zulks niet voor den 16. een begin kunnen maaken met de in

„ping, zoo van die, als van de andere hier gelegen hebbende

„houten, mitsgaders van de voor Batavia ingekogte balken

„ken enz. Wij vertrouwen dat dit, en de gewoonlijke inconven

hier ter plaatze omtrent het belaaden van schepen, te meermo

aan uwe Hoog-Edelheden vertoond, gunstiglijk in aanmerkin

6

genomen zullen worden, om ons te verschoonen wegens de laate a

„che van het gemelde schip

§ 3. Ten dienste van denzelven bodem is aan Partie

„ren, blijkens onze Resolutie van den 6 November, voor 300. —. l

ingekogt een Europisch Zwaar touw van 20. —. duin, lang 95.

dewijl van zijne vijff ankertouwen een nieuw vijger van 21

22. duim heeft moeten geligt, en aan het Fransche Koning

fregat ta Pourvoijeuse afgegeven worden, zoo als wij nader onder

hoofddeel van Vreemde Natien melden zullen.

§ 4 Bij gelegenheid dat het meergemeld schip Euro„

naar de straat Sincapoera stondt te vertrekken hebben wij op

verzoek van den schipper Lucas Aems, om van een bekwa

opperchirurgijn, dan den op dat schip bescheidenen Johann

Aalbers, voorzien te worden, den opperchirurgijn Jan Godlie

Teijdel daar op geplaatst, eenlijk voor zoo lang de kruistogt

„de, en den anderen op de bark de Geertruijda Susanna

mede gezonden wierdt, laaten overgaan blijkens onse Resolutie va

den 27 December, mitsgaders na hunne te rugkomste aangen

den