closeTerug naar inventaris

Transcriptie

daar mede ge„

ls is.

t uit twee

tuigen gelegt

ompot Vloot

5.

voor betaald

de twee Batavisc

erscheepen is het

derwaarts vertrok„

D ander von

sche rekening naar

gezonden

den Seijdel laaten voldoen res 49. 42: voor ingekogte medica„

„menten, die in zoo verre zij niet verbruikt waren door denzelven

aan den opperchiruigijn Aalbers overgegeven zijn, volgens de over

„gaande Recipisse; waar bij ook gevoegd is eene Lyste van het

gene men bij den opneem van de medicijnkist van het schip

Europa daar in gevonden heef=.

§ 5 Door den Heer Schout bij Nagt Schrijver

bij twee van Lucipara aan den ondergetekenden Gouverneur ge„

„schreven brieven, gedateerd den 30. Augustus, verzoek gedaan

zijnde dat aan Malim Moeda en oey Boegit, Nachadas van

twee particuliere vaartuigen, in natura mogten worden weder„

„gegeven, dan wel naar den verkoops prijs van hunne rijstlaading

in contant betaald, de ten behoeven van de onder zijn Ed Comman„

„do van hier vertrokken vloot uitdegemelde vaartuigen geligte 8125.—

katjes of 10156¼ lb rijst; zoo hebben wij, nadien zij liever betaaling

ontvangen wilden, unt Comps kasse aan hun laaten voldoen rds 156.

43.—. dewelke tans der Hoofdplaatze ten laste gebragt worden, volgens

onze Resol. van den 18 September

N 6 Wij zijn niet in gebreke gebleven om de Overheden van

de twee Bataviasche kaaperschepen de Ionge Hugo en de Hoop.

met raad en daad te onderstennen, mitsgaders haar de noodige

adsistentie te bewijzen, zelfs voor dat wy daar toe de order ontvan

„gen hadden die bij uwen Hoog-Edelheden geeerd schrijvens van

den 17 September aan ons gegeeven was. De Hoop is den 23 Septem

„ber naar Batavia vertrokken; dog de Ionge Hugo, met kad„

„ang en rijst voor de in de haven van Atchin gelegen hebbende

Fansche Vloot bevragt naar derwaarts gedepecheerd, gelijk de onder„

„getekende Gouverneur dat reeds aan uwe Hoog Edelheden

gecommuniceerd heeft bij zijnen aparten brief van den 23

Febraari