closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Twee hier verbleeven

persoonen van dat schip

vaarentans over

Zoo mede drie schp„

brenkelingen

Wat aan de sloepsunda

gedaan d

Een klein partijtje

twavel daar mede

naar Uiton verzonden

Februari 5. 8. En, nadien dat schip tegen onze verwagting nog

niet wederkeert, hebben wy den Opperstuurman van het zelve Hans

Hendrik Wendt benevens den vaandrig Hans Swane Fretz

die wegens ziekte hier verbleven zijn toegestaan met het schip Europa

naar Batavia te vertrekken.

7 Op denzelven bodem hebben wij ook, blijkens onze

Resolutie van den 18 December geplaatst, om daar mede naar

Batavia over te vaaren en voor de kost. scheeps-werk te verrigten

drie schip breukelingen van een Engelsch schip, met naame Frans

steege van Amsterdam, Barend Firoo van Straatsond, en Iacobus

Waaijers van Helmont, die van Pegu hier waren aangekomen, en

voorgaaven de twee eersten op het door de Engelschen veroverd schip de

Held woltemade, en de ander op een Loots vaartuijg van Benga„

„le, bescheiden geweest te zijn, dog zig niet weder in comps dienst wil„

„den en gageeren ten zij hun de gagie goedgedaan wierdt sedert den tijd

hunner gevangen neeming

§ 8 Bij onzen eerbiedigen van den 13 September 5133.

is uwer Hoog -Edelheden bekendgemaakt de komste en bij des ondergete„

„kenden Gouverneurs aparten van den 23 February 189. het vertrek

van de Ceilonsche sloep Sunda Maar bevoorens dit kielte te rug te

zenden hebben wy hetzelve niet alleen van onderen moeten laaten schoon„

„maaken kalfaaten en smeeren maar ook van het geene daar aan

verder noodig was naar mogelijkheid voorzien, blijkens onze Resolutie

van den 27 September. Ten zelfden dage hebben wij nog besloten

voor Ceilon in te koopen 20000. lb. Zwavel tot den markts-prijs van 28.7.

4. —. voor het pikol van 125 lb. dewijl wij van den Heer de Fromelin

Capitein van het Fransche fregat la Pourvoijeuse, vernomen hadden

dat men daar om dezelve verlegen was tot de kruidmaakerij, dog

tot op het vertrek van de gemelde sloep niet meer kunnen magtig

worden, dan 4737 ¾. l., die daar mede verzonden zijn.

§ 9 Wij bedanken uwer Hoog -Edelheeden zier voor

de