closeTerug naar inventaris

Transcriptie

9

Bevinting van twee

vaartuigen

De bark de Geertruido

Jatanna is bij kans

afgevaren

Tie Sloepen isrepa„

prabel

7.

Waar voor andere verzogt

worden

t getal van die wy

hebben

hem boot ingekogt

2

2

7

de terugzending van de pantjallang Ristenburg en bezorging

van de pantjallang de Philippine. De Rapporten wegens de visita„

„tie en bevinding deezer twee vaartuigen bij hunne aankomste zijn

geinsereerd bij onze Resolutie van den 14 Mai en 22 Augustus,

dog behelzen niets, der attentie van uwe Hoog Edelheden waardig

N. 10 De bark de Geertruijda Susanna van haar lek

gerepareerd, en met eene nieuwe fokkemast voorzien zijnde is nu

weder in staat van gebruik; dan wij twijfelen zeer, of de Compagnie

van dit kieltje wel langer dan een jaar of twee dienst zal hebben alzoo

zij te oud is, om er nog wat van naam aan te bekostigen, blijkens

het Berigt van den Equipagie-opzigter Telgerhuijs C. 1., hier ne„

De sloepen de Charlotta Chrittna en de Goede„

„vens overgaande

Trouw worden insgelijks niet alleen in dat Berigt, maar in het

daar bij gevoegde van de Capiteins ter zee Abo. en Winterhein, door

welken wij dezelve hebben laaten visiteeren, beschreven als vaartuigen,

die de kosten der reparatie van hunne gebreken onwaardig zijn, Wij

verzoeken uwer Hoog-Edelheden derhalven ootmoedigst, omze ter

sloopinge te mogen verkoopen, en met twee andere nieuwe vaartui„

„gen geriefd worden, ter accompleteeringe van het voor dit Gouverne„

„ment bepaalde en ook werkelijk benoodigde getal van

4. Roepen en

pantjallangs,

2

dewijl wij buiten de gemelde twee onbekwaame sloepen nog maer

hebben.

sloepen, en

pantjallangs,

welke wij in eenen goeden staat zullen onderhouden.

„. .1 Ter uitwinninge van de hoogloopende kosten der

vaartuigen, die dagelijks moesten worden gehuurd om zoo den

aan te brengen tot de verbetering der Contre- escarpe vande For„

„tresse