closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Papendrecht brenideins

„n het tolligie van Huwelijksch

in klann Zaaken

op het verbod van Confiscatie

der goederen van ditinquantin

zel gelat worden

Wegneming van adap„

„pen huizen en opsta

„len in de stad

Eene brandspuits- slang on„

„bekwaam bevonden

50

te renvoijeeren, ten einde daar op Uwer Hoog-Edelheden pruden te

dispositien af te wagten

§ 87. De Onderkoopman Boijnck van Papendrecht

is bij onze Resolutie van den 24 Februari tot President in het

Collegie van Huwelijksche en Kleine Gerigts-

zaaken geeligeerd, in plaatze van den tot President in den Raad

van Iustitie provisioneel aangestelden Onderkoopman Theerens,

§ 88 Wy bedanken uwer Hoog-Edelhden onderdaanigst voor

herinnering van het Placcaat hunner Hoogmogenden van den 10

Augs. 1778, verbiedende de Confiscatie van de goederen der delinquenten

in de Colomen van den staat en verzekeren uwer Hoog Edelheden te

zullen zorg dragen dat in het strapfen van bloedschandige huwelijken

of andere diergelijke vermengingen niet tegen den zen van dat Placaat

gehandeld wordt

§ 89 De eigenaar van adappen woonhuizen of andere opstal„

len in de voornaamste wijken van de stad hebben zig tot de af„

braake derzelven zoo gewillig laaten vinden, dat de meesten daar

van reeds weggeruime zijn, en en teenen of planken huizen niet pannen

gedekt voor in de plaats gezet worden, dewijl zij begrijpen dat men

met dit te ordonneeren het algemeen wel zijn in het oog gehad heeft;

zijnde ook sedert door Gods goedheid geen brand meer in de stad

ontstaan

§§ 90 Door de Brandspuitmeesters van de stad de Wind

en schot is ons bij een Bezigt het welk in Copie onder de bijlaagen dee„

zes overgaat, te kennen gegeven, dat de van Batavia ontvangen

slan

„watiering met wasch en andere sterk aan elkanderen kleevende

specien zoodanig bestreken was dat er de doortogt van het water

door belet wierdt; dat zij wegens haare hardigheid en stijfte op

verscheiden plaatzen brak of aan stukken sprong, wanneer menze

wilde