closeTerug naar inventaris

Transcriptie

wie tot Led in het Collegie van

Wiesmusteren verkozen is

Staat van de Weeskamer

55.

Tweeledig verzoek van

Wasmisteren

Dat aan de Hooge Rageering

gerenvoijeerd is

o bij onze Resolutie van den 28 Fabruarij tot zid in het Collegie

van Weesmeesteren geeligeerd

1 85 5 Capitaal van de Weeskamer, dat onder Uttimo December

21 45210. 30.

1781 monteerde

52153. 25½

is sebert vermeerdert

rs 97364. 7.½.

en dus onder ult:o December aangegroed tot.

blijkens de staattekening, geinsereerd bij onze Resolutie van den

24 Ianuari.

§ 86 Bij onze Resolutie van den 28 Februarij is inge„

„tijfd een Adres van Weesmeesteren tendeezende s/ om niet

alleen het huis en de tuin missgaders de slaven, door wijlen den

Contatiet Malik Taizullah bij Testament aan zijnen zoon

Malik Nassoer ullach gelegateerd, maar ook andere vaste goe„

„deren en slaaven, die eenige Testateuren begeeven mogten

dat door weesmeesteren zouden worden onverkogt gelaten geduu

„rende de minderjaarigheid der Legatarissen, te mogen verkoo„

„pen, en de slaven die na verloop van zekeren tijd moesten

worden vrij gegeven, direct te emanapeeren, bij aldien Weismus„

„teren gelijk in dit geval bevonden zulks ten meesten voordeele

hunner pupillen te strekken; En 27 om op geene grooter Capi„

„taalen renten goed te doen, dan van het 15000.—. aan

Christen Papillen, die staande eenen wettigen egt geproceerd

waren, ret. 12000. -- aan Onchristenen Pupillen, en rs 10000.

aan Cupillen, buiten den egt geteeld, ’t zy door Christenen of

Onchristenen. Maar dewijl wij, om de in onze gemelde

Resolutie aangehaalde redenen van begrip waren dat wy, nog

het eene, nog het andere aan Weesmeesteren vermogten toe te

staan, hebben wy besloten hun verzoek aan uwe Hoog Edelheden

te 3.

Weg

opem

„len

hem

„bikwa

1 14

1n klen

14 4

zulg