closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Haar der burgenkass

Een hoomnhe Ernsttes ee

Niares geadmitteerd

Was men ten aanzien van

de zulken en hunne ge

„loopgenooten in agt zal

namen

Dommage van de Nanin

„gens

61

die importante, dat men hem daar ui't eenig doueeur zoude kunnen

laaten genieten hebben wij besloten, zoo lang de oorlog met de Engel„

„schen duurde jaarlijks aan hem ten behoeven der Bezettelingen van de

stad en Buiten posten Comp wegen Jaarlijks te laaten verstrekken twee pr

gemeen gunees, zes en dertig kannen arrak, en zoodanige medicamenten

als bij een door hem ingedienden en maatig bevonden Eisch gerequireerd

waren, blijkens onze Resolutie van den 18 December

94 t Restant der kosse van de Burgerije, dat onder ultimo

ris 422. 28½.

December 1781 bestond in

is sedert door mindere uitgaaven dan inkomsten vermeer„

260: 33.

„derd met

en heeft dus onder ultimo December 1782 bedragen . rd„s 683. 13. 2.

blijkens de Rekening en het Berigt dientwegen, geinsereerd bij onze Resolutie

van den 6. Februari

§ 95 Ten verzoeke van de Roomschgezinden hebben wy den

hier aangekomen Pruster Ste Fancisio da Siagas Ribero eerst toegewaan

hun in die qualiteit te mogen bedienen, en, na bevinding dat het een

stil en deugdzaam Geestelijke was, hem als Vicaris geadmitteerd, Glijkens onze

Resolutie van den 3 Iuli en 24 Ianuari

Wij zullen ten aanzien van de gemelde ingezetenen en hunne

„re

Priesters inagt neemen Uwer Hoog-Edelheden geeerde„ Communicatie,

om hun geene regtmaatige reden van klaagen, nog ook viet tot imovatien

te geeven

§n 96 Raakende de Inlanasche Laaken dient

aanvangkelijk, dat de Capitein en oudsten van Nanning we„

„gens de rukten van de eerstgemelden niet eer dan in de maand

van Augs. 1782, dog in dat jaar reeds aangekomen zijn, om de verschuldigde

hommage aan de Compagnie te doen, en beloofd hebben hun tribuk zoo

dra immers mogelijk te zullen opbrengen

§97 ondertusschen hebben wij aan hun volgens het 10.d ar„

„ticul