closeTerug naar inventaris

Transcriptie

voor den opbreng van Comp

weggeloopen saaven 90 - 2

betaald

59

Hor het op Rombouw

staat

Gezant van Siac

wat met hem afgehandeld

„ticul van het op den 14. April 1760 gesloten Contract en onze Re„

„solutie van den 6 september laastleden negentig rds laaten be„

taalen voor de in hun district geattrappeerde negen slaven van

de Compagnie, die weggelopen waren

98 op Rombouw zijn de zaaken nog

in den zelfden staat, als wi die bij onze Adviesen van den 7 Decem„

„ber 1781. ƒ 170. beschreven hebben

§ 99 De nieuwe koning van Sac heeft op onze ernsti„

„ge aanmaning tot de overkomste herwaarts, om het tusschen de Com„

pagnie en wijlen Radja Alam gesloten Contract te accepteeren en te

beeedigen, daar toe naar ons gezonden zijnen Eersten Rijkomeister den

Regent van Rakkan Said demar, die teffens last en volmagt

hadt om met de Compagnie zoodanige nadere conventie te slui„

„ten, als tot wederzijdsche welvaart oorbaarst zoude weezen. En

nadien wi om verscheiden redenen, bij onze secreete Resolutie van

den 26 Iuli genoteerd, oordeelen dat wij hem niet vermogten van

de hand te wijzen, hebben wij hem niet alleen ter onzer sessie van

den 1 Augustus tot de beeediging van het gemelde Contrac=t in 's

konings naame toegelaten, maar ook eene Conventie met hem

gesloten, waar van de zaakelijke inhoud hier op uitkomt

Eerstelijk dat Radja Machomet Ali ( de door Radja

Ismael gedetroneerde koning / benevens zijne Vrienden en Maa„

„gen, zoo lang zij aan de Compagnie en hunnen wettigen koning

getrouw blijven, en zig naar behooren gedragen, op geenerley

wijze zal verongelijkt vervolgd, of geturveerd maar die Prins

in teegendeel met alle eere en disfinctie getracteerd, tegen zijne

vijanden beschermd, en in de vredige possessie zijner goederen

gelaten, mitsgaders zijne vrienden en Maagen ook in alle billijk

„heid voorgestaan zullen worden

Ten Tweeden, dat op het ontbod van den Gouver„

„nins

En

is

Euen

van zij