closeTerug naar inventaris

Transcriptie

hebben

„den

o

Adsestent van Rosum

verstrekt naar Batavia

Bepaaling in het getal

der Dienaaren

81.

83

het schip Europa geplaatst

§ 143 op dien bodem bevindt zig ook de Adsistent Gualterus

Petrus Theodorus van Rossum, welken wij toegestaan heb„

„ben naar Batavia te vertrekken, dog met stilstand van

gagie; zijnde denzelven een persoon van goed comporte„

ment, en die altoos zeer neerstig is geweest in Comps dienst

§ 104 Ten besluite deezes hoofddeels hebben wy de cete

van naar gewoonte aan te toonen, zoo wel het getal van de

hier in weezen zijnde Dienaaren onder ultimo Februari laast

„leden, als in eene Colomme daar nevens de bepaaling bij de Me„

„morie van Menage; gealtereerd bij uwe Hoog-Edelheden geagte

brieven van den 20 April 1761, 24 Iuni 1777, en 11 Iuni 1778.

Jans in

Bepaald

wazen

1

1

Gouverneur

1

opperkoopman

1.

2

kooplieden

2

3

onderkooplieden

4

4

Boekhouders in emploij

18

20

scribenten

Daar van vertrekt een naar Batavia

1

1

Predikant

1

1

Voor leezet

1

1

Krankbezoeker en Koster

2 Extra ordinair Luitenant ter Zee

1

„Inlandsche krankbezoeker

1

opperstuurman

zijnde Equipagiemeester

3

1

Onder Htuurlieden

zijnde Gezaghebber op de bark de Geertruijda Susanna

1

6

Derdewaak

Bootslieden

1

„gem:

koksmaat

Bescheiden op de bark

41

Transporteere

42