closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Edelheden geapprobeerde Resolutie uitgereekt wierdt hebben

79.

wi ter onzer sessie van den 18 September toen wy goedvonden

de naar Batavia vertrekkende particuliere schepen de Nepthu

„nus en de Hoop door het schip de Ionge Hugo en de bark

de Geertruijda susanna tot buijten de eilanden de Drivens

„zelven

8

te laaten escorteeren, en derhalven overzulks met inland„

„sche troupes te versterken, te gelijk besloten aan elk van de

Maleidsche Mititairen en die zodanig geemploijeerd

wierden, behalven de rijst en het zout, aan boord verstrekt wor„

„dende, uit Comps kasje ter hunner uitrustinge te laaten geeven

twee en een halve rds ter maand, daar onder gerekend het gene hun

bij de voorschreven Resolutie van den 13 Februari is toegelegd,

dog buiten hunne winnende maandgelden. Wij vertrouwen

dat de onvermijdelijke noodzaakelijkheid van ons met zulk volk

te moeten behelpen pleeten zal voor de goedkeuring ook van dez ons

ons besluit het welk wij bevinden van gewenscht effect te zijn

149 De gagie van den Onderstuurman Jacob Ibsen en Ma„

„troos Hans Martense, die door de Engelschen van Pera weggevoers

Waarom degagie van eenige

„en sedert gerelaxeerd zijn, hebben wij met den 10 December 1781, of den

der van Pera gekomen man„

„schap niet is afgeschreeven.

dag der overgaave van Comps. Fort laaten stilstaan, en niet eer

Cours neemen, dan met den 6 Mai 1782. dog dat wy die van de

andere zeevaarenden en Mititairen, vroeger hier gekomen, zonder

iiterruptie hebben laaten blijven voortloopen, is geschied, dewijl zij

maar weinige dagen buiten dienst geweest zijn - Wij zullen

ons in het vervolg stipter naar den Articul brief gedragen

Proces

§ 141 De Fiscaal heeft reeds geentameerd tegen den geweezen

Tegen Meijer en ander Commandant van het gemelde Fort Bartholomeus Meijer en anderen

trouwi loozen is proces begon„

die zig aan trouwloosheid oppligt verzuim schuldig gemaakt hebben.

„nen

§§ 14 De sergeant Lacharias Vaal is om zijne geduurige de„

„bouche in den drank en mithandeling van de soldaaten bij onze Resolutie

ten sergeant gedeporteerd,

van den 6 Februarij tot Matroos met 9- ges gedeporteerd en als zodanig

op

51

der 2