closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gegagieerden

Desecteurs

Bannelingen

85.

tslot

745 De Gegagieerden, ten getale van twee persoonen

suppliceeren uwer Hoog Edelheden om met de continuatie hunner

rustgagie begunstigd te worden

146 De Deserteurs bestaan in twee per

„soonen, naamelijk de Matroozen Daniel Bogaard en Sebastiaan

Borgh die zig bij het aanweezen van de sloep de Johanna in de

Perasche rivier geabsenteerd hebben

147 't Behaage Uwer Hoog Edelheden onder de Ban„

„nelingen elders voor hunnen leeftijd te plaatzen de Maleijers

Intje Boeyong en Intje Soimahat, benevens de Chineeschen Kai„

„tian en Koe Patsiang die als permtieuse subjecten in goede

verzekering met het schip Europa overgezonden, in welke, mis„

„drijven gemeld gevonden zullen worden in 's Fiscaals Berigten waar

van drie geinsereerd zijn bij onze Resolutien van den 7 September

5 October, en 28 Ianuari, en een hiernevens overgaat

§ 148 ook is op denzelfden bodem invoegen voorschraven

geplaatst de Iavaan Legge, die door den Raad van Iustitu

deezes Gouvernements ter dood, dog door uwe Hoog-Edelheden

blijkens Hoog derzelver geeerd schrijvens van den 2 Augs tot con„

„fiement ad vitain in het Chineesche Hospitaal te Batavia

verwezen is

wij beveelen uwer Hoog Edelheden illustre Persoonen

in de belangen der Maatschappije en 's Henels bescherming, en heb„

„ben de eere van ons met alle ontzag en hoogagting te noemen /onder„

„stond:/ Hoog Edele Groot Agtbaare wijdgebiedende Heer, en Wel Ede„

„le Gestrenge Heeren /lager:/ Uwer Hoog Edelheden zeer ge„

„poorzaame in trouw schuldige Dienaaren /:was getekend/

P. G. de Bruyn, I. A. Hensel A Couperus, T. Thie

A B Hoijnck van Papendrecht en H

„rens,

7