closeTerug naar inventaris

Transcriptie

b

J. Weederhold /. in margine stond/ Malacca in het

Casteel den 31: Maart 1783 /:lager/ P S. Wij

kunnen niet manqueeren Uwer Hoog Edelheden

bij deezen nog ter kennisse te brengen, dat wy

ter verstrekking aan Comps oorlogs-schepen bij

Particulieren hebben ingekogt twintig vaten Eu„

„ropisch gezonten vleesch voor agt stuivers het pond

En dat van het schip Europa is geligt

de ondermeester Philip Fredrik August

Vohrig om bij herstelling van het Eerasche fort

daar dienst te doen

Accordeer

19

Daageg arten

N. R. Pr.

1

e