closeTerug naar inventaris

Transcriptie

tin tegenden ouden pris; maar nadien sedert Comp„sen fortije

van heerweges de puijs van hetten op zes en dertig Spaansch

gesteegen en op die prijs ook vaartgesteld is, zoo heeft de

„gemelde Adsistant hetzelve niet ingekogt, het welk ik

mijnen riend bij deezen communiceere

Was aanbelangs de vernieuwing en opbouwing van Comp„

fortje alhier, zulks hebbe ik net aangenaamheid van

mijnen vriend vernoomen, en ik bid den Alvermoeenden

dagen nagt dat mijn verbond onverbrekelijk en onge

schonden blijve zoo lange zon en maan hun khein

zel geeven, ten zij dat alle ravens wis en het gene wed

is Zwart wierdt.

Omtrent het berigt dat alhier groote parsisen tin waren

opgeslaagen, diene in antwoord dat zulks niet geschie„

„den kan, dewijl hier niemandis die het vermogen

daar toe heeft, en derhalven word dat meneraal aan en

ieder verkogt, die hetzelve wil komen koopen, om

van het geene daar voor ontangen wordt de noodige

uitgaven te doen

Tlamat

Ik hebbe niets venteeken van Een zuiver en toegene

„gen hart voor mijnen riend als drie pihels ten

Geschreeven op Dingsdag den 9 dag van de maand Ra„

„bil Auwal en het gaar 1197. zijnde den 11 Februar

1783 /:onderstond:/ Getranslateerd volgens gegaave

van den eswooren Eolp Antje Peijer„

Malacca in het Casteelden 26

Februari 1783 /lager / door mi

getekend